Agenda ALV 25-1-2023


  •   25/01/2023
  • Dukes in De Oosterbliek

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

Beste andere genodigden, waaronder donateurs en sponsoren,

Ik nodig jullie namens het bestuur van basketbalvereniging Goba uit om aanwezig te zijn tijdens de ALV op woensdag 25 januari 2023 in Dukes in sporthal Oosterbliek om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Je ontvangt een consumptie bij binnenkomst.

Tijdens de ALV zal worden teruggeblikt op de door diverse omstandigheden organisatorisch instabiele periode die achter ons ligt en vooruit worden gekeken naar het jaar 2023 en het seizoen 2023/2024.   

De bedoeling is om alle te bespreken punten af te ronden voor 21.00 uur waarna we nog even de gelegenheid hebben om met een drankje na te kunnen praten.

Tot dan!

Egbert Egberts
Voorzitter ad interimAGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING


Datum : Woensdag 25 januari 2023
Aanvang : 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie : Dukes bij Sporthal de Oosterbliek

1. Opening door de (ad interim) voorzitter 

2. Verslag van de vorige Ledenvergadering d.d. 06-07-2021 (zie hieronder)

3. Activiteiten in het verenigingsjaar 2021 / 2022 – tot heden (zie hieronder verslagen)

4. Financieel verslag verenigingsjaar 2021 / 2022 – tot heden

5. Uitslag kascontrole

6. Verkiezing bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar:                                  Voorstel nieuw bestuur:
Cor van der Wel (voorzitter)                                      Egbert Egberts (voorzitter)
Liesbeth de Goeij (penningmeester)                         Richard Bleuanus (penningmeester)
                                                                                  Vacature (secretaris)
Aftredend en herkiesbaar:
Jeroen Bongers (secretaris)                                     Jeroen Bongers (algemeen bestuurslid)
Cheryl Meijers (wedstrijdsecretaris)                         Cheryl Meijers (wedstrijdsecretaris)

Eventuele (tegen)kandidaten dienen uiterlijk een week voorafgaande aan de aanvang van de ledenvergadering conform de statuten schriftelijk gemeld te worden aan het bestuur via info@goba.nu.

Moment van afscheid en aandacht.  

7. Begroting verenigingsjaar 2023 / 2024

8. Activiteiten aankomend seizoen 2023 / 2024

9. Rondvraag

10. Sluiting (met hapje en drankje)BIJLAGEN (DE VOORZITTER VERWIJST TIJDENS ALV NAAR ONDERSTAANDE TEKSTEN) :Verslag van de vorige Ledenvergadering d.d. 06-07-2021

Aanwezigen: 
Bestuur GOBA Björn Bahlmann: voorzitter
Liesbeth de Goeij: penningmeester
Hélène de Goeij: assistent penningmeester
Patrick Nanninga: secretaris
Connie van Wijngaarden: assistent secretaris
Cor van der Wel (voorzitter nieuwe seizoen)
Jeroen Bogers (communicatie commissie)
Edwin Nieuwenhuis (takenplanning)

Leden club:  Ben Groot en Cheryl  Meijers 

Bestuur opent de MS Teams vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom. 

1. Verslag seizoen 2020-2021 (Liesbeth)
- Door Corona nagenoeg geheel in het water gevallen
- Vanaf april pas met jeugdteams weer gaan spelen
- Weinig activiteiten

2. Financiële verslaglegging & begroting 2021/2022 (Liesbeth)
 
Korte toelichting:
In Jan. ’21 is in een Bijzonder ALV een aangepaste begroting zonder tekorten gepresenteerd.

Opbrengsten (2020-2021)
a. Minder contributie: slechts voor de helft geïncasseerd i.v.m. Covid
b. Minder subsidie: van Gemeente dit seizoen niets door wijziging beleid, van Rivierland reguliere subsidie + eenmalig i.v.m. Covid
c. Teamsponsors geen factuur gestuurd; geen uiting aan hun sponsoring kunnen geven
d. Minder inkomsten ‘vrienden van Goba’ i.v.m. enkele eenmalige giften
e. Oud papier opbrengst veel meer; meer thuiswerk + online bestellen (niet bij Bol.com) door Covid
f. Club van 50 1100,- euro

Uitgaven (2020-2021)
a) Zaalhuur alleen voor afgenomen uren
b) Geen competitie is geen boetes
c) Kosten NBB 50%
d) Nagenoeg alle trainers hebben afgezien van hun trainersvergoeding
Resultaat dit seizoen: + € 3.1000 (saldo bank EUR 52.000)

Begroting 2021-2022:
- In de begroting voor volgend seizoen is een extra subsidie van € 1000 opgenomen (wij vragen €2500 aan voor de hardware van de buiten baskets bij Dalemplein). 
- Contributie aangepast i.v.m. 14 nieuwe leden <10jaar, 19 opzeggingen van 12+
- Daarnaast hebben we recent toezegging van een sponsor voor € 1500. 
- Van de NBB hebben we nog 1 betalingstermijn van afgelopen seizoen tegoed (€ 820,-). 
- Nieuwe baskets voor buitenplein bij Dalemplein € 1.500, en sponsor bord € 121,-
Verwacht resultaat: een klein plusje van bijna € 500.
We verwachten nog meer inkomsten te genereren door benaderen sponsoren, organiseren van activiteiten ed.
    * Decharge bestuur

3. Verkiezen en benoemen bestuur.
• Cor van der Wel nieuwe voorzitter:
• Edwin Nieuwenhuis  algemene zaken (taken indeling, werving vrijwilligers) 
• Penningmeester geen aanmeldingen
o Liesbeth blijft assisteren tot nieuwe penningmeester
• Jeroen Bogers  nieuwe secretaris 
• Cheryl Meijers  nieuwe wedstrijdsecretaris 
Actie Bjorn: regelen in KvK van uitschrijven en nieuwe inschrijvingen
4. Benoemingen leden? Check met Guus en Frank of zij instemmen met nieuwe leden Cor, Edwin, Cheryl en Jeroen. Corné de Goeij is akkoord met benoemingen.
5. Ontwikkelingen m.b.t. vereniging: niet besproken
6. Rondvraag: geen leden meer aanwezig na 21 uur
7. Sluiting 21.15 uur


Activiteiten in het verenigingsjaar 2021 / 2022 – tot heden

A. Verslag Interim Voorzitter

In oktober van het jaar 2022 legde Cor van der Wel om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter van Goba neer. Het bestuur bestond toen feitelijk nog slechts uit een secretaris (met beperkt beschikbare tijd), een wedstrijdsecretaris en een (waarnemend) penningmeester. In de organisatie waren veel gaten gevallen. De redenen waarom dit zo is gelopen doen er voor nu niet meer toe. Wat gebeurd is, is gebeurd. Er gingen al verhalen in de rondte dat mensen zich zorgden maakten over de toekomst van Goba. Begrijpelijk. 
Er waren veel zaken op de plank blijven liggen, waar ik pas achter kwam toen ik in samenspraak met enkele ‘die hards’ had afgesproken voor de periode tot aan de eerstvolgende ALV het voorzitterschap over te nemen. En mijn ervaringen als (interim)sportbestuurder aan te wenden om orde op zaken te stellen. Door Goba weer een club te laten zijn, die toekomstbestendig is. Een vereniging, die ambities heeft om weer mee te spelen met de betere basketbalverenigingen in de wijde regio.
Ik stelde er wel een belangrijke voorwaarde bij. Dit zou namelijk niet gaan lukken als er niet eerst een veel bredere groep van betrokken vrijwilligers zou worden geworven om sámen deze uitdagingen op te pakken.  
En, ik was er heel erg blij mee, dat er verschillende mensen bereid bleken om iets of meer dan iets voor de club te gaan doen. Tijdens de ALV zal blijken hoe ver we daarmee al zijn gekomen. Het bestuur is vrijwel compleet en bijna alle commissies, zoals de technische commissie, de wedstrijdcommissie en de financiële commissie (inclusief de ledenadministratie) zijn bemand door meerdere enthousiaste leden. De oud papier commissie, die door niet aflatende inzet verantwoordelijk is voor een aardige duit aan inkomsten kan nieuwe aanwas gebruiken. In april 2023 komen twee studenten van de Hogeschool ons team versterken om de sponsorcommissie nieuw leven in te blazen. En enkele ouders hebben  aangegeven om in een evenementencommissie zitting te gaan nemen om leuke activiteiten te organiseren. 
De meeste zaken die waren blijven liggen zijn weggeruimd. Helaas waren er ook dingen waar ik samen met het zittende bestuur niets meer aan kon veranderen. Dat er daardoor mensen zijn afgehaakt en niet meer bij de club zijn is jammer. Maar ik laat me vooral leiden door het feit dat we vanaf oktober 2022 met veel mensen aan de slag zijn om dingen vooral goed op en aan te pakken.

Kortom, ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met Goba weer de goede richting in kunnen slaan, voor zover dit al niet het geval is. We, want ik houd me aan de belofte dat ik vanaf de ALV in elk geval na afloop van dit lopende seizoen nog twee seizoenen voorzitter zal zijn. Uiteraard in goede gezondheid, want dat is voor mij nog wel een grote uitdaging. Het bestuur streeft ernaar met goedkeuring van de alv om op zoek te gaan naar een vice-voorzitter, die met mij een duo-voorzitterschap aan wil gaan om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Ik dank jullie alvast voor een prettige samenwerking met de leden van deze fantastische basketbalclub en complimenteer voor hun inzet mijn collega’s in het bestuur van Goba.  

Egbert Egberts,
Voorzitter ad interim


B. Verslag Commissie Wedstrijdzaken

Het was een bewogen jaar dit jaar, met ups and downs. Waar in het begin taken gewoonweg niet werden nagekomen en continu dezelfde mensen moesten invallen is het halverwege het jaar een stuk beter gegaan, waarvoor mijn complimenten.

Wat betreft 2023 hebben we, helaas, nog steeds te weinig scheidsrechters wat betekent dat de meeste mensen vaak moeten fluiten. Gelukkig hebben we ook toekomstplannen, willen we nieuwe scheidsrechters gaan opleiden en laten we enkele jongens van de U16, met een bevoegd scheidsrechter, fluiten bij de X12 teams om te oefenen met fluiten. Daarnaast zal jongens u14 klaargestoomd worden om ook te kunnen tafelen en zullen zij de eerste paar keren met tafelen naast iemand zitten die ervaren is met tafelen, zodat zij alle vragen aan hen kunnen stellen.

Cheryl Meijers
Wedstrijdsecretaris


C. Verslag Commissie Financiën en Ledenadministratie 

Tijdens de alv zal een toelichting gegeven worden bij de presentatie van de financiën en ledenadministratie en zal verzoek om décharge van de werkzaamheden daartoe van de penningmeester worden gevraagd aan de hand van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 

Liesbeth de Goeij-Pieterse
Waarnemend penningmeester


(Ambities en) Activiteiten aankomend seizoen 2023 / 2024

Het bestuur is van voornemen om het Beleidsplan 2022-2027 dat te vinden is op de website verdere invulling te geven. Het beleidsplan vervangt het in 2020 verlopen oude plan en is op diverse punten verder uitgediept en herschreven.

Ook is van belang een aantal zaken binnen de club goed te regelen. Zo vereist de wet binnenkort dat alle bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers die jeugd begeleiden een VOG kunnen overleggen. Het bestuur wil dit graag zelf al in 2023 gerealiseerd hebben. Zodra de wetswijziging van kracht is moeten we ons er ook aan houden.

Een vertrouwenspersoon binnen de club aanstellen is onderdeel van het plan om ook de veiligheid van onze leden goed te kunnen regelen. Ook dit wil het bestuur graag dit kalenderjaar maar liefst al voor aanvang van het nieuwe seizoen voor elkaar hebben.

Op het vlak van de ontwikkeling van de club wil het bestuur openstaan voor de mogelijkheid met talenten deel te nemen aan een landelijke talentencompetitie. Het is geen streven, maar wel wil het bestuur i.s.m de technische commissie erin meedenken als een gelegenheid zich voordoet.

Ook wil het bestuur graag meer evenementen voor de leden organiseren, zoals een jaarlijks terugkerend familietoernooi en andere activiteiten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Streven is op 10 juni 2022 een Familiedag in Oosterbliek te houden met de mogeijkheid in Dukes feestelijk met elkaar af te sluiten. Ook een andere dag is nog optioneel. Waarover later meer informatie. 

Leden opleidingen bieden waarmee we als club ons kader kunnen versterken maar ook zijzelf zich kunnen ontwikkelen is een pre. Hiermee is het bestuur al aan de slag en in 2023/2024 moet dit al zijn vruchten kunnen afwerpen. E.e.a. in het belang van de continuïteit van de club.

Belangrijk is een vlekkeloos verlopende competitie voor alle deelnemende teams. Om dit mogelijk te maken wil het bestuur de teammanagers weer introduceren die trainers/coaches ondersteuning bieden in de communicatie en het naleven van afspraken voor de betreffende teams. Dit zijn bij voorkeur ouders. Het bestuur vraagt hun medewerking hierbij. Ook zullen steeds scheidsrechters moeten worden opgeleid en worden jeugdleden vanaf <14 jaar begeleid in het vervullen van taken aan de jurytafel. E.e.a. in het belang van de continuïteit van de club.

Het bestuur wil ook graag meer verbinding met partnerclub Heroes Den Bosch. Teamuitjes naar wedstrijden zullen worden georganiseerd en deelname aan clinics worden gestimuleerd. Ook vanuit een andere topclub is vraag naar samenwerking. Waarover later meer info.

Social media en sponsoring mogelijkheden worden verder ontwikkeld. Het bestuur vindt dit belangrijk. En verbetering en uitbreiding is ook noodzakelijk.

Inbreng van clubleden en ouders vindt het bestuur ook van groot belang. Niet alleen de ALV is hier een podium voor. In het nieuwe seizoen zal het bestuur twee thema avonden houden i.s.m. de NBB en Heroes waar leden en ouders aan kunnen deelnemen en waar zij met het bestuur van gedachten kunnen wisselen.