Lidmaatschap en inschrijfformulier


Lid worden van Goba?

Je kunt eerst drie keer komen (proef)trainen voordat je besluit om lid te worden. De proeftraining kun je volgen tijdens de trainingen van een team in jouw leeftijdscategorie. Neem contact met ons op om een afspraak te maken; stuur een mail naar info@goba.nu.
 
Lidmaatschap

Je meldt je aan door een inschrijfformulier
 in te vullen en te mailen naar: ledenadministratie@goba.nu. 

Dit inschrijfformulier is helemaal onderaan deze pagina te vinden. Vul het in, kopieer het geheel en plak het in de mail.
 

Het lidmaatschap van Goba wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het kan zo zijn dat je niet direct aan wedstrijden kunt deelnemen. De inschrijjving bij de NBB kost enige tijd en er zijn uiteraard ook vaardigheden noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen. Het is wel altijd mogelijk om met trainen te starten. 
 

Leeftijdscategorieën seizoen 2023 / 2024

 
De volgende categorieën worden onderscheiden:
Senioren geboren in 2001 of eerder
U22 geboren in 2002 of 2003
U20 geboren in 2004 of 2005
U18 geboren in 2006 of 2007
U16 geboren in 2008 of 2009
U14 geboren in 2010 of 2011
U12 geboren in 2012 of 2013
U10 geboren in 2014 of 2015
U8 geboren in 2016 of later 


Info Contributie
Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 10,-. Bij het lidmaatschap zit een collectieve ongevallen verzekering inbegrepen via de Nederlandse Basketball Bond. Dit geldt ook voor alleen trainende leden en recreanten. 

De contributie bedragen worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering en zijn vastgesteld tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering. 


Voor het seizoen 2023-2024 zijn spelende leden verplicht tot het betalen van contributie. Deze zal in termijnen via automatische incasso geïnd worden. In het tabel boven dit artikel treft u het contributiebedrag en de incassodata. De leeftijd die bepalend is voor de leeftijdscategorie is die per 01-01-2023. Voor nieuwe leden zal het bedrag van € 10,- inschrijfgeld separaat geïncasseerd worden. Rayonspelers en spelers van landelijke teams betalen een toeslag van € 50,-. Contributie wordt in termijnen in rekening gebracht. Contributiebetaling is alleen mogelijk via een afgegeven incassomachtiging. De incassomachtiging staat onderaan het inschrijfformulier.

Incassomomenten vier keer keer per jaar conform afspraak met de penningmeester, vastgelegd op de ALV. 

Opzegmomenten zijn 30 november en 30 april. Opzeggen voor 30 november betekent dat er tot 31 december mee gedaan kan worden aan alle activiteiten. Opzeggen voor 30 april betekent dat er tot 31 mei mee gedaan kan worden aan alle activiteiten.

Mocht je hier nog vragen over hebben of andere opmerkingen, dan kunt u dit doen via penningmeester@goba.nu. Ook als je eventueel moeite hebt met het op tijd betalen van jouw contributie. Dat voorkomt problemen.

Schuldvrijverklaring
Wil je spelend lid worden van Goba en heb je al eerder bij een andere basketballvereniging gespeeld? Dan is het noodzakelijk dat er een schuldvrijverklaring wordt ingevuld door de penningmeester van de oude vereniging. Door middel van het schuldvrijverklaringsformulier verklaart de penningmeester van de oude vereniging dat altijd aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Er hoeft geen schuldvrijverklaring te worden ingevuld indien je langer dan vijf jaar geen lid van een andere vereniging bent geweest.

Lidmaatschap opzeggen?
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door te mailen naar: info@goba.nu. Andere manieren om jezelf uit te laten schrijven als lid worden niet geaccepteerd. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap van Goba jaarlijks stilzwijgend verlengd. Goba moet de jaarlijkse bondscontributies ook op tijd afdragen. Dus wees op tijd!


*************************************************************************************************************************

Inschrijfformulier Goba 


Vul onderstaand formulier s.v.p. in z'n geheel in. Knip en plak het formulier geheel in de mail en stuur het naar ledenadministratie@goba.nu. Door dit te doen verklaar je ook het eens te zijn met de automatische afschrijving van de verontschuldigde contributies.

Om als lid van de Basketballvereniging Goba te worden ingeschreven dien je dit formulier in te vullen en vergezeld van een pasfoto digitaal op te sturen naar ledenadministratie@goba.nu. 

Lidmaatschap: 
Met (digitale) ondertekening van dit inschrijfformulier gaat men akkoord met de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Boeteregeling van de Gorinchemse Basketballvereniging GOBA.

Voorna(a)m(en): : …………………………………………………………………….
Voorvoegsels ……………………………………………………………………..….
Achternaam : …………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………..
Postcode : ……………..     Plaats : ………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………… 
Mobiel nummer : …………………………………………………………………….. 
Email adres: …………………………………………………………………………. 
Email adres ouders:…………………………………………………..(jeugdleden) 
Geboortedatum: …………………………………………………………………….. 
Bent U lid (geweest) van een andere basketballvereniging: :  
  Ja  Nee  
Zo ja, welke (Naam+Plaats): 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Wilt u spelend of niet spelend lid worden :              
    Spelend    Niet spelend

Datum:……………………………………………………………….
Handtekening:……………………………………………………… Handtekening ouder/verzorger: ………………………………….
(alleen bij jeugdleden)

Ondergetekende verleent hierbij door het opsturen van dit formulier aan info@goba.nu tot wederopzegging machtiging aan Basketballvereniging GOBA om meerdere keren per jaar volgens een door de alv vastgesteld schema een evenredig deel af te schrijven van zijn/haar rekening: 

IBAN bankrekening nummer:……………………………………………………………..

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………..

Postcode: …………….Plaats:…………………………………………………………….

Datum:………………………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………………………………


Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost
GOBA Basketbalvereniging
IBAN : NL92 RABO 0322 2424 87 
K.v.K. Rivierenland Inschrijfnr. 40322058


P/a.
 
Goba Basketbalvereniging
Pomstraat 38
4201HB Gorinchem 


Taken & plichten bepaald door de alv: 
Van ieder spelend lid en recreant-lid wordt verwacht dat hij/zij een aantal vrijwilligerstaken uitvoert. Deze taken kunnen zijn; scheidsrechter, scorer, timer, 14/24 seconden klokoperator of zaalwacht. Hiervoor wordt een takenschema opgesteld, die wordt gepubliceerd op de website en wordt gedeeld via Facebook. Het bestuur van de vereniging kan een ieder verplichten een cursus voor bovenstaande taken te volgen; de kosten voor deze cursussen komen voor rekening van de vereniging. Wie zijn of haar taken niet vervult c.q. niet opkomt volgens het gepubliceerde takenschema kan een sanctie verwachten. Deze varieert van een wedstrijd schorsing tot zwaardere straffen, opgelegd door het bestuur, afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt. Het bestuur van de vereniging kan een ieder verplichten een cursus voor bovenstaande taken te volgen, (kosten voor deze cursussen komen voor rekening van de vereniging). Leden worden door de vereniging verplicht de regels van het project ‘Sportiviteit en Respect’, zoals overeengekomen met het Rayon West, na te leven. Hierin wordt verbaal of fysiek geweld tegen elkaar en derden tijdens activiteiten verboden.  

Vervoer: 
Ouders/verzorgers van de jeugdleden moeten hiervoor zorgdragen.  In overleg met de trainer/coach wordt hiervoor een schema opgesteld.  
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Het is uitsluitend mogelijk het lidmaatschap op te zeggen voor het einde van het seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris voor 30 november van het eerste deel van het lopende verenigingsjaar, of voor 30 april van het tweede deel van het lopende verenigingsjaar.