Huishoudelijk reglement


Artikel 1: Algemeen
1.1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om die zaken vast te leggen die niet in de statuten
staan. Het huishoudelijk reglement bestaat uit de regelingen die voortkomen uit de algemene
vergadering en waar de statuten om vragen. Het huishoudelijk reglement kan niet strijdig zijn met de
statuten.
1.2 Het huishoudelijk reglement is opvraagbaar bij het bestuur en wordt gepubliceerd op de website
van de vereniging. Leden van de vereniging worden geacht de statuten, het huishoudelijk reglement,
overige reglementen en de gedragsregels van de vereniging te kennen en na te leven.
1.3 Het bestuur is gerechtigd om in bijzondere omstandigheden leden vrijstelling te verlenen van
één of meer bepalingen in het huishoudelijk reglement, zolang dit niet in strijd is met de wet, noch
met de statuten en reglementen van de NBB of met de statuten van de vereniging.
1.4 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden in een algemene vergadering van de
vereniging als dit in de oproeping voor de vergadering als zodanig is aangekondigd.

Artikel 2: Leden (definities)
2.1 Gewone leden van de vereniging kunnen zowel wedstrijd spelend lid, recreant of niet spelend lid
zijn.
2.2 Bestuursleden, commissieleden, trainers en coaches zijn lid van de vereniging.
2.3 Ereleden zijn leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de algemene
vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en hun
benoeming daartoe hebben aanvaard. De voordracht vindt plaats door het bestuur.
2.4 Leden van Verdienste zijn leden die wegens grote verdienste voor de vereniging door de
algemene vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn
benoemd en hun benoeming daartoe hebben aanvaard. De voordracht vindt plaats door het
bestuur.

Artikel 3: Lidmaatschap
3.1 Aanmelding tot lid of aspirant-lid kan uitsluitend geschieden door het indienen een volledig
ingevuld inschrijfformulier en het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso van de
jaarlijkse contributie en eventuele administratiekosten. Het inschrijfformulier en de
incassomachtiging kunnen verkregen worden bij het bestuur of op de website van de vereniging. Het
afgeven van de incassomachtiging is verplicht, tenzij het bestuur hiervoor vrijstelling heeft verleend.
3.2 Naast het inschrijfformulier kán het bestuur aanvullende informatie of bescheiden vragen, zoals
een schuldvrijverklaring of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
3.3 Het bestuur bepaalt in overleg met de technische commissie bij welk team een nieuw lid wordt
ingeschreven.
3.4 Ieder lid is verplicht eventuele wijzigingen in diens adres, telefoonnummer,
bankrekeningnummer en e-mailadres schriftelijk door te geven aan het bestuur. Tevens dient het lid
er voor zorg te dragen dat de identieke informatie is vastgelegd in de SportLink applicatie.
3.5 Het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk bij het bestuur worden opgezegd.
3.6 Het lidmaatschap kan pas eindigen indien het lid dat heeft opgezegd alle materialen heeft
ingeleverd die eigendom zijn van de vereniging en die dat lid in bruikleen of onder beheer heeft.

Artikel 4: Contributie
4.1 De verschuldigde contributie voor een verenigingsjaar wordt, bij voorkeur middels de afgegeven
automatische incasso, geïnd in één of drie gelijke termijnen: de eerste termijn in
augustus/september, de tweede termijn in november, de derde termijn in januari. Het bestuur is
bevoegd voor een seizoen een afwijkend inningsschema vast te stellen, mits dit schema voorafgaand
aan de hiervoor genoemde eerste incassotermijn is gecommuniceerd aan de leden.
4.2 Het bestuur is bevoegd, doch niet verplicht, om met een lid dat niet aan zijn
contributieverplichting of andere financiële verplichtingen kan voldoen, een betalingsregeling af te
spreken.
4.3 Het lid dat in gebreke blijft de contributie of andere verschuldigde bedragen te voldoen ontvangt
van of namens het bestuur schriftelijk aanmaning met vermelding van een incassodatum en/of een
uiterste betaaldatum. Indien het lid hierna nog steeds de betalingsverplichting niet nakomt, wordt
het lid door het bestuur het recht ontzegd om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en andere
verenigingsactiviteiten. Het bestuur is gerechtigd de vordering over te dragen aan een
incassobureau. Alle (buitengerechtelijke incasso-)kosten die hiermee samenhangen, komen ten laste
van het lid.
4.4 Ontzetting uit het lidmaatschap ontslaat het lid niet van zijn betalingsverplichting jegens de
vereniging.
4.5 Bij aanmelding als lid voor 1 december is 100% van de contributie verschuldigd; bij aanmelding
na 1 december, maar voor 1 april is 70% van de contributie verschuldigd; bij aanmelding na 1 april is
25% van de contributie verschuldigd.
4.6 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts via het opzeggingsformulier op de
website van de vereniging plaatsvinden. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap is een
administratieve heffing of (een deel van) de contributie verschuldigd. In voorkomende bijzondere
gevallen kan het bestuur anders beslissen.
4.7 Bij opzegging als lid voor 1 november (d.i. 2 weken voor de peildatum van de NBB), zonder te
zijn uitgekomen in een bindende (competitie- of beker)wedstrijd van de NBB of aan enige andere
activiteit van de vereniging of de NBB te hebben deelgenomen die leidt tot lidmaatschap van de NBB
voor het lopende jaar, is geen contributie, maar een administratieve heffing van €75 verschuldigd.
4.8 Bij opzegging als lid anders dan hetgeen bepaald is in artikel 4.7 is het lid in principe de volledige
contributie verschuldigd. Bij opzegging voor 1 november, kan het bestuur een korting van 50% op de
contributie verlenen; bij opzegging voor 1 februari kan het bestuur een korting van 25% op de
contributie verlenen.

Artikel 5: Register van leden
5.1 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht
alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn
opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het
doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
5.2 Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde
gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze
verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder
een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de
noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en
aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies.
5.3 Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande
wettelijke verplichting.

Artikel 6: Rechten leden
6.1 Leden van de vereniging hebben het recht om deel te nemen aan de activiteiten die de
vereniging organiseert, zoals het deelnemen aan basketbal trainingen, wedstrijden en toernooien.
Bovendien hebben de leden het recht thuiswedstrijden van de vereniging te bezoeken zonder
betaling, tenzij vooraf anders is bepaald door het bestuur.
6.2 Het bestuur is verplicht voldoende opleidingen en begeleiding aan te bieden aan de leden om te
kunnen voldoen aan de eisen gesteld in artikel 6 van dit reglement.
6.3 Het bestuur is verplicht tot het aanwerven, opleiden en begeleiden van voldoende
gekwalificeerde trainers en coaches voor alle teams. Het bestuur, of namens haar de Technische
Commissie, zal hiertoe een technische beleid en opleidingsplan opstellen en periodiek onderhouden

Artikel 7: Verplichtingen leden
7.1 Alle leden houden zich aan de gedragsregels van de NBB en de vereniging. Het bestuur is
gerechtigd boetes of sancties op te leggen aan individuele leden of teams die zich niet houden aan
de geest en letter van de gedragsregels.
7.2 Alle leden leveren een bijdrage aan de vereniging door het uitvoeren van teamtaken en -
verantwoordelijkheden of vrijwilligersactiviteiten. Teamtaken zijn het uitvoeren van taken als
scheidsrechter, jurylid, zaalwacht of bardienst bij competitiewedstrijden (conform artikel 7.4).
Teamverantwoordelijkheden zijn het leveren van trainers/coaches, scheidsrechters en
teammanagers (conform artikel 7.8). Vrijwilligersactiviteiten zijn lid van het bestuur of van een
commissie, het bijdragen aan werkgroepen of deelnemen aan de organisatie van
verenigingsactiviteiten. De leden van een competitie-spelend team moeten gezamenlijk voldoen aan
de teamtaken en -verantwoordelijkheden.
7.3 Het bestuur is gerechtigd om leden in bijzondere gevallen, waaronder begrepen het uitvoeren
van vrijwilligerstaken, (gedeeltelijke) vrijstelling te verlenen van verenigingstaken.
7.4 Door of namens het bestuur wordt periodiek een schema gecommuniceerd aan de leden waarin
de aan teams opgelegde verenigingstaken staan vermeld. Verenigingstaken opgelegd aan teams
waarin aspirant-leden uitkomen, kunnen ook uitgevoerd worden door ouders of verzorgers van deze
aspirant-leden.
7.5 Leden en teams zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de regels en werkwijzen die
van toepassing zijn op de uit te voeren verenigingstaken.
7.6 Leden dienen altijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van
verenigingstaken. Het is leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, niet toegestaan
om zonder toezicht van een meerderjarige bardienst te draaien.
7.7 Alle leden zijn verplicht kennis te nemen van de basketbalspelregels. Leden van een U16 team of
hoger (met uitzondering van bankspelers in deze teams), dienen in het bezit te zijn van een
spelregelbewijs. Leden van een U18 team of hoger (met uitzondering van bankspelers in deze
teams), dienen in het bezit te zijn van een Basketbal Scheidsrechter 2 (BS2) licentie.
7.8 Elk competitie-spelend team heeft de teamverantwoordelijkheid om voor inschrijving door het
bestuur in de competitie, doch uiterlijk bij aanvang van de competitie, één teammanager (voor het
eigen team), tenminste één trainer/coach en, indien van toepassing op het niveau waarop het team
wordt ingeschreven, tenminste één scheidsrechter te leveren. De trainer/coach en scheidsrechter
dienen te beschikken over de juiste kwalificaties voor het niveau waarop zij ingezet (wensen te)
worden en voldoende beschikbaarheid te hebben, een en ander ter beoordeling aan het bestuur. De
teammanager is een speler uit het team die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt of een
ouder/verzorger van een van de (aspirant-) leden. De teammanager is het aanspreekpunt voor het
bestuur en is verantwoordelijk is voor het organiseren van het gezamenlijk vervoer naar
uitwedstrijden en het organiseren van de uitvoering van verenigingstaken die aan het team zijn
opgelegd.
7.9 Leden die bij officiële wedstrijden voor de vereniging uitkomen zijn verplicht zich te houden aan
de kledingvoorschriften van de vereniging. De kledingvoorschriften worden door het bestuur
vastgesteld en gepubliceerd op de website van de vereniging. Indien het bestuur van mening is dat
een lid zich niet houdt aan de kledingvoorschriften en/of het tenue hier niet (meer) aan voldoet of
niet (meer) representatief is, kan het lid de deelname aan officiële wedstrijden worden ontzegd.
7.10 De vereniging kan aan teams wedstrijdtenues beschikbaar stellen, al dan niet tegen een
huurvergoeding. De voorwaarden worden vastgesteld door het bestuur en als onderdeel van de
kledingvoorschriften gecommuniceerd aan de leden.
7.11 Als een lid een diskwalificerende fout heeft gekregen, dan dient het lid dit binnen 24 uur te
melden bij de secretaris van het bestuur en conform de reglementen van de NBB een schriftelijke
verklaring in te dienen bij de Tucht- en Geschillencommissie van de NBB.

Artikel 8: Strafbepalingen en boetebeleid
8.1 Het bestuur is gerechtigd om een lid dat de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de
gedragsregels heeft overtreden, een strafmaatregel op te leggen. Strafmaatregelen zijn schriftelijke
berisping, geldboete, schorsing voor bepaalde duur, ontzetting uit het lidmaatschap. Schorsing of
ontzetting is slechts mogelijk nadat een lid eerst schriftelijk is berispt, tenzij het een overtreding
betreft van het gestelde in artikel 14.
8.2 Indien een team niet, niet meer of te laat aan de teamtaken en -verantwoordelijkheden voldoet,
kan het bestuur besluiten dat team niet in te schrijven in de competitie of terug te trekken uit de
competitie. Kosten en boetes voor niet-inschrijven of terugtrekken van het team worden doorbelast
conform artikel 8.4.
8.3 Het bestuur, of namens haar de boetecoördinator, kan een geldboete opleggen aan een team
dat verzuimd heeft een verenigingstaak uit te voeren, ook als dit het eerste verzuim van betreffende
team is. Boetes worden opgelegd conform de boetetabel die vastgesteld is door de algemene
vergadering. Boetes zijn direct opeisbaar.
8.4 Op naam of team vermelde sancties, boetes of administratieve heffingen, opgelegd door de NBB,
worden door de vereniging op de persoon of het team in kwestie verhaald. Boetes die niet op naam
vermeld zijn, maar wel tot een lid of een team te herleiden zijn, worden ook aan dit lid of team
doorbelast.
8.5 Als aan een doorbelaste boete niet tijdig wordt voldaan dan kan het bestuur besluiten tot
strafmaatregelen zoals genoemd onder artikel 7.1.

Artikel 9: Algemene vergaderingen
9.1 Een lid of een groep leden kunnen voorstellen ter bespreking op de algemene vergadering
aandragen bij het bestuur. Voorstellen dienen tenminste vier weken voor de algemene vergadering
schriftelijk bij het bestuur ingediend te zijn. Het bestuur beslist of een onderwerp besproken wordt
op de vergadering, tenzij het voorstel is ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden.
9.2 Een lid kan een beroep tegen een besluit op een bezwaar, als bedoeld in artikel 13, voorleggen
aan de algemene vergadering. Het lid dient de schriftelijke toelichting op het beroep tenminste vier
weken voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te zijn.
9.3 Een lid kan zich schriftelijk bij het bestuur kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De
kandidaatstelling dient tenminste 48 uur voor aanvang van de algemene vergadering ingediend zijn.
9.4 Het bestuur kan voor een bestuursfunctie maximaal één kandidaat voordragen.

Artikel 10: Bestuur
10.1 Het dagelijks bestuur vormt samen met de overige bestuursleden het algemeen bestuur van de
vereniging. De leden van het dagelijks bestuur staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
10.2 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als tenminste twee leden van dat bestuur dat nodig
achten. Het algemeen bestuur vergadert tenminste eens per 3 maanden en voorts wanneer
tenminste de helft van het aantal leden van dat bestuur het nodig acht.
10.3 De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. De secretaris is belast met de
administratieve werkzaamheden, voert in overleg met de voorzitter de correspondentie. De
penningmeester is belast met het financieel beheer en houdt van de ontvangen en uitgegeven
gelden op een zodanige wijze boek, dat onmiddellijk een behoorlijk overzicht kan worden verkregen.
10.4 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle in functie
zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij zich allen
schriftelijk voor een voorstel hebben verklaard. Een buiten een vergadering genomen besluit wordt
door de secretaris in de eerstvolgende notulen opgenomen.
10.5 Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien een meerderheid van het aantal
bestuursleden aanwezig is. Indien stemmen staken is de stem van de voorzitter bepalend.

Artikel 11: Commissies
11.1 Het bestuur bepaalt de richtlijnen en voorwaarden waarbinnen de commissies hun taken
dienen uit te voeren. De taken van de commissies zijn vastgelegd in draaiboeken en/of
taakomschrijvingen.
11.2 Elke commissie heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur.
11.3 Leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Een commissie is
gerechtigd zelfstandig kandidaten voor te dragen voor een vacature binnen haar commissie. Het
bestuur kan benoeming van een kandidaat slechts om zwaarwegende redenen weigeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Bij beschadiging van eigendommen van de vereniging of van een tegenstander, van gebouwen,
of van goederen van derden die in beheer zijn van de vereniging, wordt het betreffende lid (worden
de betreffende leden) hiervoor aansprakelijk gesteld. De herstelkosten worden op de veroorzaker(s)
verhaald. Indien sprake is van opzet en/of nalatigheid kan tevens een strafmaatregel worden
genomen door het bestuur.
12.2 De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor vermissing van, of schade toegebracht aan eigendommen van leden.

Artikel 13: Protest en beroep
13.1 Een lid kan tegen een besluit van het bestuur, een opgelegde strafmaatregel of een schorsing
schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Dit bezwaar dient binnen één week na publicatie of
dagtekening bij het bestuur te zijn ontvangen.
13.2 Het bezwaar wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering, waarbij tenminste twee-derde
van de bestuursleden aanwezig is, behandeld. Het besluit van het bestuur op het bezwaar wordt per
ommegaande schriftelijk kenbaar gemaakt aan de indiener van het bezwaar.
13.3 Het bestuur zal een bezwaar en haar besluit op dat bezwaar opnemen in haar jaarverslag. In
verband met vertrouwelijkheid of privacy van leden en andere betrokkenen is het bestuur
gerechtigd dit in geanonimiseerde vorm te doen.
13.4 Een lid als bedoeld in artikel 13.1 kan tegen het besluit van het bestuur op het bezwaar in
beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep dient binnen één week na publicatie of
dagtekening bij het bestuur te zijn ontvangen.

Artikel 14: Veilig sportklimaat
14.1 Het bestuur en de leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilig
sportklimaat te creëren voor alle leden, bezoekers en gasten van de vereniging. We zorgen voor een
goede en open sfeer, maken afspraken met elkaar en praten over verschillen, kwetsbaarheden en
emoties. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten,
discriminatie, agressie en geweld en nemen maatregelen om dit te voorkomen.
14.2 Om een sociaal veilig sportklimaat en een goede begeleiding aan (minderjarige) leden te
kunnen bieden, moeten tenminste bestuursleden, trainers en coaches, de leden van de Technische
Commissie en de Commissie Veilig Sportklimaat, en de begeleiders en vrijwilligers die actief zijn bij
jeugdtrainings- en zomerkampen, in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
Deze regeling zal ingaan m.i.v. van het sportseizoen 2023-2024, of z.s.m. daarna i.v.m, de doorlooptijd van aanvragen..
14.3 De vereniging stelt een vertrouwenspersoon aan. Deze regeling zal ingaan m.i.v. van het sportseizoen 2023-2024, of z.s.m. daarna.
De vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd advies dat bijdraagt aan een veiliger en meer inclusief sportklimaat binnen de
vereniging, uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur verplicht zich uitwerking te geven aan zo’n
advies en hierover verslag te doen aan de leden in de algemene vergadering.
14.4 Het bestuur legt strafmaatregelen op aan leden die niet bijdragen aan een veilig sportklimaat,
dit ondermijnen of ongewenst gedrag hebben vertoond.


Artikel 15: Communicatie
15.1 Het formele communicatie orgaan van de vereniging is de website (www.goba.nu).
De website dient tot bevordering van het contact tussen de leden van de vereniging en voor het
doen van mededelingen door of namens het bestuur aan alle leden. Aanvullend kan het bestuur ook
communiceren via de SportLink app en de social media accounts van de vereniging. Communicatie
met (individuele) leden door of namens het bestuur kan ook schriftelijk geschieden.
15.2 Onder schriftelijke communicatie of kennisgeving wordt ook verstaan e-mail communicatie
middels het gepubliceerde e-mailadres van het bestuur of de secretaris van de vereniging en het e-mailadres dat door het lid is geregistreerd in SportLink.
15.3 De verhouding tussen het bestuur en de redactie van de website kan worden vastgelegd in een
redactiestatuut. Voor de inhoud van de website is de redactie verantwoording schuldig aan het
bestuur.

Artikel 16: Slotbepalingen
16.1 In alle gevallen waarin de statuten, de wet, dit huishoudelijk reglement of overige reglementen
niet voorzien, beslist het bestuur.

Bijlagen

Bijlage 1: Kledingvoorschriften
Het wedstrijdtenue bestaat uit een blauw/oranje shirt, een blauw broekje met oranje bies en, bij voorkeur, blauwe sokken. 
Op het tenue dienen nummers en verenigingslogo’s zichtbaar te zijn. Het tenue (shirt en broek) wordt jaarlijks in bruikleen verstrekt door het bestuur. 
Daarvoor is een protocol opgesteld. Ook voor wat de gevolgen zijn als het tenue kwijtraakt, stuk gaat of niet wordt ingeleverd.
Voor bruikleen wordt een contract opgesteld waarin e.e.e. wordt vermeld en waarvoor het betreffende lid (indien minderjarig: de ouder(s)) voor akkoord moet tekenen.
Een lid van het team is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het tenue.
Het tenue mag uitsluitend gebruikt worden voor officiële wedstrijden van het team. 

Bijlage 2: Gedragsregels
Plezier staat voorop. Plezier voor alle spelers zelf, maar ook voor ouders, begeleiders, trainers/coaches, vrijwilligers en
toeschouwers, ongeacht of ze van Goba zijn.
Respect! Bij Goba gaan we binnen en buiten het veld respectvol met elkaar, de scheidsrechters,
sporthalbeheerder en gasten om. Je onthoudt je van onbehoorlijk taalgebruik, je gedraagt je
fatsoenlijk, je beledigt of discrimineert niemand en je doet niet mee aan en veroordeelt pestgedrag,
fysiek geweld en vernieling van andermans eigendommen. Elke vorm van fysiek of psychisch
grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en bestraft.
Toeschouwers en spelers onthouden zich van onbetamelijk commentaar voor, tijdens en na
wedstrijden op de leiding, (mede)spelers tegenstanders, of bezoekers. Verder volgen we ten allen tijde de
aanwijzingen van de begeleiders van een team, de zaalbeheerders en het bestuur.

Bijlage 3: Takenschema
Iedereen vanaf de leeftijdsgroep onder 14 kan aangewezen voor een taak. Dit is bepaald op de algemene ledenvergadering (ALV) van 2019. Je mag onderling met je teammaten ruilen, maar geef het ALTIJD aan bij info@goba.nu met wie je ruilt. Dit omdat per wedstrijd al van tevoren wordt ingevuld wie welke taak bij deze wedstrijd vervult.

Kom je je taak niet na, of komt degene die jouw taak zou overnemen deze afspraak niet na, dan kun je bij besluit van de ALV van 2019 daarvoor een sanctie verwachten. Je dupeert immers een ander team door er niet te zijn. Deze sanctie bestaat uit drie stappen:
1. Je krijgt eerst een waarschuwing van het bestuur. Je wordt ingepland voor een extra taak.
2. Bij meerdere malen niet op komen dagen kun je worden geschorst voor wedstrijden van jouw team. Dan mag je ook niet met andere teams meespelen.
3. Weiger je je taken te vervullen dan kun je als lid door het bestuur worden geschorst en besluit de ALV over verdere te nemen stappen. 

Hopelijk is dat allemaal niet nodig.  

Wat doe jij voor de club?
Vrijwilligers vormen de spil van onze vereniging. Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden: Vraag
je niet af wat de club voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor de club en meld je aan als
vrijwilliger!

Wees welkom in de sporthal

Bij Goba gaan we zorgvuldig en met respect om met de materialen van de vereniging.
Als iets kapot is of niet goed werkt, meld je dat bij het bestuur.
Wees zorgvuldig met de sporthal van SGS of de sportzaal van gemeente Gorinchem waarin we trainen.
Je houd je aan de huisregels en je ziet erop toe dat anderen datzelfde doen. Je laat de kleedkamer schoon achter na gebruik en afval deponeer je in de afvalbakken.
Als iets kapot is of niet goed werkt, meld je dat bij de beheerder.
Iedereen houdt zich aan de gedragsregels en je helpt anderen indien nodig, om zich er ook aan te houden. Je bent het `visitekaartje' van Goba.