BELEIDSPLAN GOBA Gorinchem 2022-2027


BELEIDSPLAN GOBA Gorinchem 2022-2027


Hoofdstuk 1
1.1 Wie zijn wij
Basketbalvereniging GOBA is in de begin jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan en is daarmee een vaste waarde in het sportieve aanbod in de gemeente Gorinchem. Als vereniging streven wij ernaar om kwalitatief goed en laagdrempelig basketbal onderwijs te geven voor een zo breed mogelijke groep van deelnemers. Als club werken wij eraan om bovendien voor onze talenten een springplank te zijn naar grote of landelijke spelende verenigingen.

1.2 Waar staan wij voor
GOBA is een vereniging die basketbal aanbiedt voor iedereen vanaf 6 jaar, ongeacht geslacht, religie of basketbalvaardigheden. Hierbij ligt de focus op inwoners van de gemeente Gorinchem en de direct omliggende gemeenten. Naast een club waarbij basketbal op de eerste plaats staat willen we ook een vereniging zijn waar de leden met elkaar verschillende activiteiten ondernemen, die zowel op sportief als sociaal vlak liggen. De algemene doelstelling van onze vereniging is het verenigen van mensen rondom de basketbalsport en daaraan gelieerde activiteiten.

De kernwaarden van GOBA zijn:

Sportiviteit, positiviteit en plezier, een onlosmakelijke drie-eenheid;
Openheid en transparantie;
Laagdrempelig en voor eenieder bereikbaar;
Als vereniging spannen wij ons maximaal in om een sportieve en veilige omgeving te bieden voor al onze leden.

1.3 Waarom een beleidsplan
Een beleidsplan maakt op compacte en eenduidige wijze duidelijk waar wij als club voor staan en hoe wij zijn georganiseerd. Het beleidsplan biedt houvast aan zowel het bestuur, haar leden en biedt tevens een goed beeld aan aspirant leden: wat zij mogen verwachten en wat wij als vereniging van aspirant leden verwachten.
Het beleidsplan is dynamisch. Dat wil zeggen dat op grond van nieuwe inzichten of veranderende regelgeving dit beleidsplan minimaal ééns per 5 jaar wordt herijkt. Hiermee loopt de cyclus van herijking van dit plan vrijwel parallel aan de zittingsperiode van een bestuur.

1.4 Reikwijdte beleidsplan
Het beleidsplan schept duidelijkheid in het profiel van de vereniging, hoe de vereniging is georganiseerd, trainers, coaches, maar ook met welke faciliteiten er wordt gewerkt, zoals de sporthal.

Hoofdstuk 2: De club, de leden
Een basketbalclub als GOBA is voor de leden en andersom, zonder leden is er geen club. De leden vormen de club en verdeeld naar leeftijd vormen de leden de teams. Wij voeren geen beleid als het gaat om het maximaal aantal leden of leeftijdsspreiding. Qua leeftijdsindeling volgen wij de richtlijnen van de NBB waarbij de leeftijd op 1 januari bepalend is.

Afhankelijk van het aantal leden en de leeftijd onderscheiden we de volgende teams:

2.1 Peanuts (U8, U10)
De groep van jongste leden wordt ook wel Peanuts genoemd. Dit is een bekende term in het basketbal waarmee eenieder weet dat hiermee de jongst mogelijke groep van spelers wordt bedoeld. Binnen de Peanut groep is nog een onderscheid in U8 en U10. De ondergrens qua leeftijd bij de Peanuts is minimaal 6 jaar. Dit heeft te maken met de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.
Alles begint bij de basis en zeker bij de Peanuts staat het hebben van pret en plezier voorop. Basisvaardigheden van het basketbal worden dan ook op een speelse wijze aan de jongste groep gedoceerd. Binnen het spelelement van de training wordt ook al af en toe een competitie-element ingebouwd. Dit doen we om de kinderen in stapjes voor te bereiden op het spelen van wedstrijden. Het begeleiden van de kinderen om ze duidelijk te maken dat basketbal een teamsport is, vormt daarbij een belangrijk component. Wij geloven in het motto: 'alleen ga je sneller, samen kom je verder’.
De Peanuts spelen nog geen wedstrijden, uitgezonderd de zogenaamde Peanut-toernooien, mits deze worden gehouden in onze regio West. Zodra een speler in deze groep zich begint te ontwikkelen en klaar is voor de echte wedstrijden, wordt deze speler zo snel als mogelijk toegevoegd aan het U12 wedstrijdteam.

2.2 U12
Als een speler de leeftijd van 10 jaar bereikt wordt deze doorgeschoven naar het U12 team. Het U12 team wordt nog steeds getraind op basisvaardigheden. Echter, techniek en wedstrijdsituaties spelen vanaf deze leeftijd een steeds grotere rol in de trainingen. Ook in deze leeftijdscategorie wordt nog veel aandacht besteed aan het spelen als een team in plaats van individueel.
Een U12 team wordt bij voldoende spelers (minimaal 7 spelers) ingeschreven voor de wedstrijd competitie. Een beginnend team start in de derde klasse, mits aanwezig, of lager.
Een U12 speler kan indien hij of zij daar technisch klaar voor is, als bankspeler bij een hoger team (U14) in de wedstrijd meedoen. In alle gevallen gaat het eigen team voor op de mogelijkheid om als bankspeler mee te gaan.

2.3 U14
Als een speler de leeftijd bereikt van 12 jaar schuift deze door naar de U14. Dit is een groep waarin meer op techniek en spelsituaties wordt getraind. Omdat kinderen in deze leeftijd snel groter en sterker worden, neemt de fysieke belasting tijdens de training toe. Voor het deelnemen aan de competitie zijn minimaal 7 spelers nodig.
Zodra een U14 speler er technisch klaar voor is, kan deze als bankspeler bij een hoger team worden opgesteld. Ook hier geldt weer dat het eigen team voor gaat op de mogelijkheid om als bankspeler met een ander team mee te gaan.

2.4 U16
De logische vervolgstap vanuit de U14 is natuurlijk de U16. Spelers worden vooral groter en sterker. De lichamelijke belasting kan in deze leeftijdsgroep behoorlijk worden opgevoerd. In de U16 categorie zal ook aandacht voor kracht en snelheid zijn. Daarnaast wordt getraind op spelsituaties die ook in competitie verband aan de orde zijn.
Net als bij de overige teams is 7 het minimaal aantal spelers om deel te nemen aan de wedstrijden. Ook hier geldt dat een U16 speler als bankspeler bij een hoger team kan deelnemen.

2.5 U18/Senioren
Het team U18 en senioren noemen we in één adem. Hoewel er uiteindelijk tussen U18 en senioren een aanzienlijk leeftijdsverschil kan zijn, kunnen deze groepen op eenzelfde wijze fysiek worden belast. Ook de trainingsvorm voor senioren en U18 tonen grote gelijkenis. Om deel te nemen aan de competitie is een minimum aantal van 7 spelers nodig.
Een U18 speler kan wel meespelen met senioren, andersom niet.

2.6 Dames
Tot en met U18 kan er gemengd worden gespeeld, dat wil zeggen dames en heren in één team. Als club streven we ernaar om ook minimaal één damesteam in de competitie mee te laten doen. Indien we als club te weinig damesleden hebben voor een volwaardig team, dan wordt de samenwerking met andere clubs uit de omgeving van Gorinchem gezocht om alsnog een damesteam mogelijk te maken.

2.7 Recreanten
De naam spreekt voor zich. Deze groep is bedoeld voor eenieder die op recreatief niveau basketbal wil spelen. De recreanten nemen niet deel aan de competitie. Aan deze groep is geen maximumleeftijd gekoppeld. Oefenwedstrijden kunnen een optie zijn.

2.8 Competitie
Een team mag maximaal 12 spelers per wedstrijd opstellen. Als een team over meer dan 12 spelers beschikt, zal er moeten worden gekozen wie wordt opgesteld. Het uitgangspunt is te allen tijde dat iedere speler zoveel als mogelijk speelminuten gaat maken. De coach bepaalt in overleg met de trainer de opstelling. Hierbij zal worden gekeken naar de aard van de wedstrijd, fitheid van de speler, aanwezigheid bij de trainingen enzovoorts.

2.9 Kleding en materiaal
Een lid wordt geacht zijn eigen sportkleding voor de training mee te nemen. Hierbij geldt dat wij als vereniging sterk adviseren schoenen met veel grip toe te passen. Naarmate de spelers ouder worden is ondersteuning van de enkels ook nodig. Goed schoeisel is onontbeerlijk.
De vereniging zorgt ervoor dat er altijd voldoende en goed materiaal is om mee te trainen. Daarnaast is de vereniging verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues. De wedstrijdtenues worden aan het einde van ieder seizoen gecontroleerd. Indien de tenues tekenen van slijtage vertonen worden de tenues vervangen. Gemiddeld gaan tenues 5 seizoen mee. Dit beleid geldt totdat de ALV anders besluit.

2.10 Dispensatie
Een jongere speler mag altijd meedoen met een ouder team, andersom mag niet. Mocht er wel voor een speler aanleiding of behoefte bestaan om met dispensatie in een lager team te spelen, dan worden deze mogelijkheden door de technische commissie beoordeeld en via het bestuur bij de bond aangevraagd. In zijn algemeenheid is zowel de bond als de club terughoudend met het verlenen van dispensatie.

2.11 Dubbele licentie
Als een speler zich zeer progressief ontwikkelt en er aanleiding is om deze speler perspectief te bieden, dan wordt in overleg met de speler en ouders beoordeeld of de speler nog voldoende groei kan doormaken binnen de vereniging. De doorgroei binnen de vereniging is de primaire lijn. Doorgroei kan zijn in dezelfde leeftijdsklasse maar een competitie hoger. Doorgroei binnen de vereniging kan ook verticaal zijn, dat wil zeggen bij een team in een hogere leeftijdsklasse.
Als de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn binnen de eigen vereniging wordt in samenwerking met een andere vereniging gekeken of de speler daar een klasse hoger in de competitie kan spelen, of zich bij een ander team kan aansluiten.
Dit heet een dubbele licentie en biedt de mogelijkheid om voor 2 verenigingen tegelijkertijd in de competitie te spelen. Net als andere verenigingen gaan wij spaarzaam om met het aanvragen van dubbele licenties om ervoor te zorgen dat de eigen vereniging ook vitaal blijft. Het aanvragen van een dubbele licentie is een bestuursbevoegdheid.
Vanuit de bond (NBB) worden regelmatig talentherkenningsdagen georganiseerd. Een speler kan naar deze dagen toe gaan (in de praktijk zijn dit meestal dagdelen) en zich in de kijker spelen. Indien blijkt dat de speler in aanmerking komt voor een talentprogramma dan wordt hij of zij opgenomen in het zogenaamde ‘talenthuis’. Het talenthuis wordt volledig begeleid door de bond of trainers die zijn aangewezen door de bond.

2.12 Werving nieuwe leden
Nieuwe leden worden door de vereniging warm onthaald. Elk jaar mogen we rekenen op nieuwe leden. Zodra er nieuwe leden zijn, moet er ook voldoende kader zijn in de vorm van trainers, scheidsrechters, coaches en vrijwilligers.
Actieve werving van leden wordt dan ook afgestemd op de hoeveelheid kader die we als vereniging hebben. Elk jaar zal worden beoordeeld of er actieve werving wordt gepleegd.

2.13 Promotie
Als vereniging werken we actief mee aan promotie van de sport. Dit doen we door ons vrijwillig in te zetten bij bijvoorbeeld Koningsspelen, activiteiten van de gemeente of overige promotie bijeenkomsten. Indien mogelijk verzorgen we ook clinics t.b.v. het basisonderwijs.

2.14 Vrijwilligers
Als vereniging zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Dit zijn veelal ouders (verzorgers of familieleden) van de spelers. Vrijwilligers zijn nodig voor vervoer, ondersteuning bij wedstrijden, wassen van kleding of deelname in een commissie, of zitting in het bestuur. Als vereniging wordt dan ook verwacht dat elke ouder, verzorger of familielid in meer of mindere mate zich als vrijwilliger gaat inzetten. Bij inschrijving van leden wordt dit middels een intake ook door het bestuur aan instromers voorgelegd.

Hoofdstuk 3: Trainers, coaches en trainingen
Als vereniging willen we bereiken dat elk team, elke speler op zijn of haar niveau een kwalitatief goede training krijgt aangeboden. Wij stellen daarbij doelstellingen voor een team, maar ook in overleg met spelers, individuele doelstellingen.
Als vereniging willen wij met onze teams die deelnemen aan de competitie op regionaal niveau meedraaien. Voor talentvolle spelers die op een hoger niveau willen en kunnen spelen wordt deze mogelijkheid in samenwerking met andere verenigingen geboden.
Wij streven als vereniging er naar structureel – dus elk jaar – het basketbal naar een hoger niveau te tillen. Dit begint voor ons bij de jongste spelers (Peanuts, U12, U14). In deze leeftijdscategorie kan een snelle leercurve worden doorlopen en werken wij vooral aan de ‘basics’ en techniek.

3.1 Trainers
Als vereniging zijn wij trots op de trainers die allemaal uit 'eigen kweek’ zijn ontstaan. De trainers die voor de groepen staan, zijn allemaal actief (geweest) als basketballer maar verschillend qua achtergrond. Elke trainer heeft unieke kwaliteiten en door samenwerking tussen de trainers willen wij vooral elkaars kwaliteiten benutten en versterken.
Als vereniging bieden wij de mogelijkheid aan onze trainers om opleidingen te volgen waarbij het verkrijgen van een formele trainerslicentie tot de mogelijkheden behoort.
De ingezette lijn blijven wij continueren, waarbij we wel steeds proberen trainers te genereren uit de eigen gelederen.

3.2 Gasttrainers
Als vereniging halen wij soms gasttrainers binnen voor een éénmalige training. Het betreft hier trainers die op hoog niveau (landelijk) hebben geacteerd, of binnen het trainersvak speciale vaardigheden hebben. Wij streven hiermee twee doelen na, te weten: prikkelen van de spelers door een variërend trainingsaanbod en het prikkelen van de eigen trainers door andere trainingsvormen te aanschouwen.

3.3 Train de trainer
Wij werken m.i.v. medio 2023 als vereniging met de ‘leerling gezel’-methodiek. Dit houdt in dat jonge spelers die het vak van trainer ambiëren, al op jonge leeftijd worden ingezet als assistent-trainer. Deze jeugdige assistent-trainers worden door de oudere trainers begeleid waarbij er specifiek aandacht is voor didactiek, trainingsvormen, leiderschap en anatomie. Zodra de jonge speler de leeftijd bereikt dat hij of zij een formele trainersopleiding kan volgen weten wij zeker dat we een solide en stevige basis hebben neergelegd.
Op deze wijze werken wij als club aan een continu opleidingsprogramma en bereiken we een gezonde doorstroming in de trainersgroep.

3.4 Assistentie
De jongste groep spelers (Peanuts, U8/10) barsten van energie en hebben een kortere concentratiespanne dan oudere spelers. Zodra deze groep in aantal groot is (> 10 spelers), laat de trainer zich ondersteunen door één of meerdere ouders. De trainer verzorgt de training en geeft leiding, ouders zijn voor de ordehandhaving, losse veters et cetera.

3.5 Coaches
Teams die deelnemen aan de competitie spelen wedstrijden op zaterdagen (soms ook zondags, of doordeweeks). De trainers zullen proberen zoveel als mogelijk zelf aanwezig te zijn bij deze wedstrijden. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat een trainer vaak meerdere teams traint die vaak tegelijkertijd moeten spelen.
Om die reden kiezen wij als vereniging voor het model waarbij elk team een coach heeft. De coach is veelal een ouder of ex-speler die tijdens de wedstrijden op de zaterdagen leiding en sturing wil geven aan de teams. De coach zorgt, als het even kan met één van de ouders, voor de logistiek (schema voor het autorijden), regelt de wedstrijdshirts, vult de wedstrijdformulieren in en geeft de uitslag door aan de wedstrijdcommissie. Maar nog belangrijker: de coach stimuleert en enthousiasmeert de spelers om het maximale uit zichzelf te halen. De coach is tijdens de wedstrijden het aanspreekpunt voor de jury, wedstrijd- en zaalcommissie en scheidsrechter.

3.6 Trainersopleiding
Wij stellen onze trainers in staat om opleidingen te volgen en zoveel als mogelijk trainerslicenties te gaan behalen. Daarnaast wordt de jeugd vanaf 13 jaar in staat gesteld om via laagdrempelige software het spelregelbewijs te halen. Het spelregelbewijs, door de NBB verplicht gesteld vanaf de U14, opent de weg om later een trainers- of scheidsrechter opleiding te volgen.

3.7 Veilige omgeving
Als vereniging staan wij voor een veilige omgeving waarin spelers met plezier hun sport kunnen beoefenen. Het bestuur van de vereniging vindt het dan ook van het grootste belang op deze veilige omgeving toe te zien. Dit wordt gedaan door regelmatig de sporthal tijdens de trainingen te visiteren. Een extra maatregel ten opzichte van vele andere verenigingen is dat wij de sporthal en tribune tijdens alle trainingen openstellen. Hierdoor is het voor ouders /verzorger mogelijk om elke training van A tot Z te volgen.
Mochten er ondanks al deze maatregelen toch klachten zijn van zowel spelers en/of ouders/ verzorgers, dan kan de trainer rechtstreeks worden aangesproken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan rechtstreeks worden gecommuniceerd naar het bestuur.

3.8 Social media
In deze tijd is het gebruik van social media niet meer weg te denken. Trainers, coaches, ouders en ook spelers communiceren snel en gemakkelijk via Whatsapp. Als vereniging maken we gebruik van een website, maar ook van Facebook om snel informatie met iedereen te kunnen delen.
Het gebruik van social media door spelers valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Indien we als vereniging constateren dat social media wordt misbruikt met als doel pesten of vergelijkbaar gedrag, dan zullen wij optreden en maatregelen treffen. Als vereniging hechten wij aan een goede digitale sociale hygiëne.

Hoofdstuk 4: Wedstrijden, scheidsrechters en juryleden
Basketbal is een vrijwilliger intensieve sport. Voor één wedstrijd moeten minimaal 4 en soms 5 vrijwilligers worden ingezet. We vinden het belangrijk dat de jeugdleden goede begeleiding krijgen en we mogelijkheden geven om de wedstrijden goed te kunnen leiden. Tevens merken we dat er veel leden zijn die opzien tegen het fluiten van een wedstrijd. Juryleden die achter de tafel zitten en scheidsrechters moeten zich zekerder gaan voelen in hun taak. We verwachten dat we dit gevoel van onzekerheid weg kunnen nemen door opleidingen en door een goede begeleiding van scheidsrechters in het veld. Taken worden gepubliceerd middels een schema. Wie een taak dient te verullen moet zelf als hij/zij niet kan voor een vervanger zorgen. Op niet opkomen staan sancties, deze zijn vastgelegd door de ALV en gepubliceerd op de site. 

4.1 Wedstrijden
Om op een goede manier wedstrijden te organiseren, is er regelmatig communicatie nodig met de Nederlandse Basketbal Bond en de gemeente t.b.v. zaalhuur ten behoeve van wedstrijden. Deze activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de commissie wedstrijdzaken.
De wedstrijddata en tijdstippen en locaties worden via actieve communicatie (mail, WhatsApp, Facebook en de website) gecommuniceerd zodat spelers en ouders, verzorgers tijdig op de hoogte zijn. Ook wordt via dit kanaal gecommuniceerd welke spelers en ouders als jury bij een wedstrijd aanwezig dienen te zijn.

4.2 Juryleden
Ieder wedstrijd spelend lid vanaf U14 moet weten hoe ze moeten jureren. Dit geldt voor het timen, het scoren en het bedienen van de 24-secondenklok. Hiertoe streven we ernaar om eens per jaar een jurycursus te organiseren. Daarin wordt aan nieuwe juryleden uitgelegd op welke wijze de jury werkt, hoe de apparatuur werkt en op welke wijze de communicatie met de scheidsrechters functioneert. Wij volgen de bond in alle richtlijnen, software en apps die er beschikbaar zijn om optimaal een wedstrijd te kunnen jureren.

4.3 Scheidsrechters
Voor de komende vijf jaar hebben we ten aanzien van de scheidsrechters de onderstaande doelstellingen opgesteld:

Praktijkbegeleiders aanstellen voor onervaren scheidsrechters;
Imagoverbetering van de rol van de scheidsrechters door als spelers bewuster te worden van deze rol. Daarbij is hulp van trainers en coaches nodig;
Het omhoog brengen van het algemeen niveau van scheidsrechters van GOBA;
Vanaf de U16 is het verplicht een scheidsrechtersopleiding te volgen op BS2 niveau.

4.4 Niveau van arbitrage

Vooraf: Hieronder wordt steeds gesproken over F-, E- of D-scheidsrechters. Tegenwoordig worden deze ook respectievelijk BSE2, BSE3 en BSE4. Goba streeft ernaar enkele arbiters met minimaal BSE3 niveau in huis te hebben.

Om het niveau van scheidsrechters binnen onze club op peil te houden, vinden we het belangrijk dat de scheidsrechters goed opgeleid zijn. Alle leden vanaf U16 horen dan ook deel te nemen aan een scheidsrechter cursus en deze met goed gevolg af te sluiten. Leden die niet deelnemen aan deze cursus krijgen extra jurytaken toebedeeld.
Om onervaren scheidsrechters op weg te helpen, zullen ze het eerste jaar fluiten met een ervaren collega zodat ze er niet alleen voor zullen staan. Daarnaast kunnen ze vragen om een begeleider langs de zijlijn, die hen dan zal voorzien van tips.
Optioneel: Per team dat in de eerste klasse speelt, moeten er 2 E-scheidsrechters geleverd worden. Iedereen die op dit niveau speelt, wordt geacht om op het betreffende niveau te kunnen fluiten. De spelers in deze klasse zullen dan ook het E-diploma moeten behalen. Zolang leden dit diploma nog niet hebben, worden zij extra bedeeld met jurytaken. Dit overigens met in achtneming van de overige kadertaken die mensen reeds doen.
Om het niveau van de scheidsrechters in de club verder omhoog te krijgen, willen we als club elk jaar 1 lid de mogelijkheid geven om een cursus te gaan volgen om op D-niveau te gaan fluiten. We gaan ervan uit dat scheidsen die zowel de D als de E-cursus hebben gevolgd in ieder geval 2 jaar actief blijven als D- respectievelijk E-scheidsrechters voor onze club. Daarnaast zullen D-Scheidsrechters gevraagd worden om spelregel clinics te geven aan de leden van de club.
Vanuit de bond worden er met enige regelmaat trainingen gegeven op het gebied van mentale weerbaarheid en op het gebied van spelregelkennis. Ook deze workshops zullen we als club met enige regelmaat gaan verzorgen.

4.5 Spelregelcursus en spelregelbewijs
De basketbalbond streeft ernaar om de kennis van de spelregels goed tussen de oren te krijgen. Dit helpt de spelers tijdens de wedstrijden om goed te begrijpen waarom een scheidsrechter een ‘call’ geeft. Daarnaast helpt het spelers ook om in staat te raken zelf arbiter te gaan worden.
Spelers vanaf 13 jaar moeten om die reden een spelregelbewijs gaan halen. Dit is een digitale training waarin hun kennis wordt getoetst. De club stelt de spelers in staat om via een digitale omgeving deze training te volgen. Indien een speler al in het bezit is van een scheidsrechter F-diploma of vergelijkbaar dan is het behalen van een spelregelbewijs niet meer nodig.

4.6 Commissie wedstrijdzaken
In de praktijk is gebleken dat mensen het erg lastig vinden om te fluiten. Naast het moeten optreden bij overtredingen, moet een scheidsrechter soms ook kunnen omgaan met spelers, trainers/coaches en publiek dat zich met de arbitrage bemoeit en dat niet altijd even vriendelijk laat blijken. Onder andere hiertoe wordt een wedstrijdcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft de onderstaande taken:

Zorgdragen dat de juiste teams met de juiste namen in de juiste competitie op tijd worden ingeschreven. Dit in overleg met de trainerscontactpersoon.
Zorgdragen dat de juiste wedstrijdtablets worden gebruikt, dat deze voorzien van teams, competitie- en wedstrijdnummer klaarliggen op de dag van de wedstrijd.
Zorgdragen dat de uitslagen op tijd in Sportlink worden ingevuld.
Zorgdragen dat er een wedstrijdschema gemaakt wordt en dat dit op tijd op de site en andere social media geplaatst wordt.
Zorgdragen voor een jureer- en scheidsrechterschema dat ruim voordat de eerste wedstrijden beginnen, bekend gemaakt wordt via de site en coachapps.
Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus waarin de jurytaken uitgelegd worden en waar de apparatuur uitgelegd wordt.
Het organiseren van een jaarlijkse clubscheidsrechter cursus. 
Zorgdragen voor een praktijkbegeleider voor scheidsrechters die dat vragen.
En verder, optioneel: 
Het faciliteren en aanspreken van wedstrijd spelende leden om naar de E-scheidsrechter cursus te gaan.
Het faciliteren dat de leden waarvoor dat geldt een spelregelexamen moeten afleggen.
De E-, en D-scheidsrechters voorzien van juiste kleding. (Voor E-scheidsrechters een shirt, voor D-scheidsrechters een shirt en broek). D-scheidsrechters moeten zelf zorgen voor zwarte (sportschoenen)

4.7 Uitzondering bij het uitvoeren van scheidsrechter- en jurytaken
Omdat in de praktijk is gebleken dat het wel voorkomt dat mensen vragen stellen bij de taken die gedaan moeten worden, is het goed om een de geldende richtlijnen te noemen:
Alle competitie spelende leden worden geacht taken te vervullen. Jureren en fluiten zijn twee heel belangrijke taken. De indelingen voor het jureren en fluiten wordt gedaan door de wedstrijdcommissie. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige taakverdeling over alle leden heen, waarbij rekening gehouden wordt dat mensen die reeds veel activiteiten doen voor de club significant minder zullen worden ingedeeld.
Uitzonderingen op het geen jury- en of scheidsrechtertaken krijgen, worden alleen tijdens officiële bestuursvergaderingen gemaakt. Het bestuur bepaalt tevens de duur ervan.

Hoofdstuk 5: Financiën
De vereniging is financieel gezond en solvabel. Wij vinden dit een randvoorwaarde om daarmee structureel in staat te blijven om eenieder die wil sporten tegen lage contributiekosten dit te kunnen bieden.
Als vereniging opereren we financieel vrijwel zelfstandig en met minimale overheidsbijdragen. Omdat de trainers uit eigen kweek afkomstig zijn en hun inzet op vrijwillige basis is, zijn we in staat de kosten binnen de perken te houden. De belangrijkste kostenposten die jaarlijks terugkomen, zijn de zaalhuur en contributie aan de bond. Incidentele lasten die wij kennen, zitten in de door de ALV bepaalde vrijwilligersvergoeding voor de trainers, aanschaf van materiaal en tenues.
Onze inkomstenbron bestaat uit twee stromen. De eerste betreft de contributie van de leden. In deze contributie is de zaalhuur, bondscontributie en het wedstrijdtenue verdisconteerd. De tweede inkomstenstroom die we kennen, is de deelname aan of verzorgen van diverse acties, zoals de Vriendenloterij en de Grote Clubactie, bijdragen gegenereerd door de Oud Papier Brigade Commissie *Door weer en wind*,en giften van eventuele sponsors.

5.1 Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie heeft o.a. als doelstelling om de financiële neveninkomsten van de club binnen te halen middels sponsoring. Hiertoe zijn verschillende manieren aanwezig.
Het stimuleren van de eigen leden om leden van de club van 50 binnen te halen;
Het werven van bedrijven en instellingen die bereid zijn om teams of de club te sponsoren;
Het goedkoop krijgen van materiaal door middel van bartering.
Het is de doelstelling van de sponsorcommissie om ieder team te voorzien van een shirtsponsor, binnen vijf jaar.

5.2 Administratie
De dagelijkse administratie en het plegen van incasso’s wordt door een bestuurslid uitgevoerd, te weten de penningmeester, eventueel door een andere vrijwilliger daarbij geassisteerd. Conform de statuten wordt de penningmeester jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. De kascommissie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering aangewezen.

5.3 Verzekeringen
De vereniging is verzekerd tegen de meest gebruikelijke zaken. Zaken als schade aan persoonlijke bezittingen, diefstal, gezondheid, vandalisme et cetera vallen hier niet onder. Schade veroorzaakt door leden of bezoekers zal op hen worden verhaald, waarbij aangifte bij de politie standaard is.

5.4 Aan- en afmelden van leden
Als vereniging kennen we een aan- en afmeldprocedure voor leden. De aan- en afmelding vindt schriftelijk plaats via daarvoor bestemde formulieren. Na een aanmelding wordt een nieuw lid geregistreerd bij de bond. Met het aanmelden start ook de incassoprocedure voor de contributie.
Bij een afmelding wordt het lid afgemeld bij de bond en de incasso voor de contributie gestaakt. Omdat er 2 peildata zijn voor de bond (1 juli en 1 december) moet het afmelden tijdig plaatsvinden omdat we anders als vereniging onnodig kosten maken.

5.5 Contributie
Als vereniging heffen wij contributie voor het lidmaatschap. Wij stellen alles in het werk om de contributie zo laag als mogelijk te houden om daarmee de sport voor een grote groep mensen bereikbaar te houden.
In de contributie is de huur van de zaal, bondscontributie, materiaal en spelerstenue verwerkt. Als een speler recreatief speelt en niet deelneemt aan de competitie geldt een lagere contributie. De contributie wordt twee maandelijks geïnd.
De gemeente Gorinchem beschikt over de mogelijkheden tot het gebruik maken van een sportfonds voor jeugd. Op deze wijze ondersteunt de gemeente (financieel) waarmee het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om te kunnen sporten. Op de gemeentelijke website Gorinchem.nl is hierover meer informatie beschikbaar.
Voor volwassenen geldt geen gemeentelijke regeling. Indien zich die situatie voordoet zal het bestuur zich inzetten een regeling op maat te maken.

Hoofdstuk 6: Bestuurlijke organen
Om onze doelen op basketbalgebied te kunnen bereiken, is het belangrijk dat er een adequaat bestuur is en dat er commissies zijn die samen alles in goede banen leiden. Het doel is om in de komende 4 jaar meer structuur aan te brengen in de wijze waarop de vereniging bestuurd wordt. Het uiteindelijke doel is om meer activiteiten te doen met in totaal meer mensen, zodat per persoon minder inspanning noodzakelijk is. Dit om een lastenverlichting voor de huidige actieve leden binnen het kader te bewerkstelligen en de continuïteit voor alle activiteiten in de toekomst te waarborgen.

6.1 Algemene Leden Vergadering
Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen GOBA. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. In bijzondere omstandigheden maakt het bestuur aan de leden via de website c.q. een nieuwsbrief melding van uitstel, met redenen omkleedt en plant vervolgens een nieuwe datum in. 
De leden van GOBA bepalen het beleid en activiteiten voor de komende periode. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is een bestuur samengesteld dat namens de leden het dagelijks bestuur uitvoert.
De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten GOBA te ontbinden of van koers te wijzigen. Het bestuur is belast met het besturen van de GOBA en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, als zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen. Tot het aantreden van een nieuw bestuur blijft het bestuur dan demissionair, tenzij de bestuursleden dat niet willen. Dan wijst de ALV een interim-bestuur aan uit haar midden.

6.2 Bevoegdheden ALV
Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

Wijziging van de statuten
Benoemen en afzetten bestuurders
Dechargeren van bestuurders
Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
Het uitsluiten van een lid
De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden (zie hierboven). Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt middels een uitnodiging op de website of via mail.

Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

Verkiezing en (her)benoeming bestuur
Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar
Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)
Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar
Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld.

6.3 Extra Ledenvergadering
Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering. Het bestuur zal binnen vier weken deze ledenvergadering laten plaatsvinden.

6.4 Het bestuur
Het bestuur is belast met het dagelijkse bestuur van GOBA. Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur worden uitgevoerd en gedragen vanuit het licht van de doelstelling van GOBA: ‘Het verenigen van mensen rondom de basketbalsport en daaraan gelieerde activiteiten’.

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:

Het bevorderen van een sportief en veilig sportklimaat binnen GOBA;
Het bevorderen van zowel prestaties als de sfeer/cultuur;
Het hebben en houden van een financieel gezonde vereniging;
Het ondersteunen van en toezicht houden op de activiteiten van de verschillende commissies;
Het onderhouden van contacten met de bond en overige verenigingen;
Op basis van het advies van de technische commissie komen tot een zaalindeling, trainingstijden en teamsamenstellingen;
Advies, besluitvorming en aanvragen van dubbele licenties en dispensaties;
Het bevorderen van samenwerking met andere verenigingen met als doel een goed en sterk basketbal klimaat in de regio te bewerkstelligen met voldoende groeikansen voor de leden.
Het bestuur vergadert maximaal eens per zes weken. Bij een bestuursvergadering moet een quorum aanwezig zijn. Een quorum is minimaal de helft van het aantal bestuursleden.

6.5 WBTR (Wet Bestuurlijk toezicht)
Per 1 juli 2021 is een nieuwe wet van kracht. Het gaat om de WBTR en de strekking van de wetgeving is te borgen dat er sprake is van goed bestuur. De wetgeving vraagt een compacte aanpassing van de statuten bij de eerstvolgende wijziging van de statuten. Het goedkeuren van een statutenwijziging is een bevoegdheid van de ALV.  Tijdens de eerstvolgende ALV na de inwerkingtreding van de WBTR zal een statutenwijziging worden voorgelegd aan de ALV.
Voor het overige dient in het beleid duidelijk te zijn gemaakt hoe de club omgaat met een aantal situaties binnen de club indien deze zich voordoen. Daarin voorziet deze paragraaf in het beleidsplan.
De basis is ‘good governance, code of conduct‘ hetgeen betekent dat op correcte wijze, door de juiste personen met het juiste mandaat beslissingen worden genomen. Een bestuurder is daarop aansprakelijk te stellen.
Als er sprake is van tegenstrijdig belang, selectief voordeel binnen het bestuur, dan dient een voorstel op basis van de meerderheid van stemmen te zijn aangenomen. Een voorstel en het besluit dient traceerbaar te zijn via de bestuursagenda en notulen.
Als er meerdere bestuursleden afwezig zijn bij een vergadering en er geen correcte stemming voor een besluit kan worden gehouden dan dient het besluit opgeschort te worden tot de volgende vergadering. Indien het uitstellen van het besluit de club qua continuïteit in gevaar kan brengen dan dient het dan zittende bestuur een ledenraadpleging te doen.
Bestuurders treden aan- en af. Het aftreden van een bestuurder is op diens eigen verzoek of op basis van de meerderheid van het zittende bestuur indien er sprake is van niet functioneren. Een aantredende bestuurder kan door het zittende bestuur worden voorgedragen aan de ALV. Hier dient conform de statutaire bepalingen te worden gehandeld.
Bij ontbreken/niet aanwezig zijn van het bestuur worden besluiten voorgelegd aan de ALV of een commissie die door de leden is benoemd.
Het voltallige bestuur dient toezicht te houden op een correcte naleving van de wetgeving en dus het uitvoeren van ‘good governance’. De borging vindt plaats door het opmaken van een bestuursagenda met duidelijke voorstellen en besluitvorming en zijn transparant te volgen via de notulen.

6.6 Technische Commissie
De technische commissie is belast met de technische zaken. Denk daarbij aan de samenstelling van de teams, ondersteuning van de trainers/coaches met kennis en kunde en verzorgt de opstap naar opleidingen, en organiseert deze.

6.7 Commissie wedstrijdzaken
De commissie wedstrijdzaken heeft tot doel om de wedstrijden voor te bereiden, en de nodige ondersteuning te verlenen in de brede zin van het woord. De taken hierbij zijn:

Zorgdragen dat de juiste teams met de juiste namen in de juiste competitie op tijd worden ingeschreven. Dit in overleg met de trainerscontactpersoon.
Zorgdragen dat de tablets worden gebruikt, dat deze ingevuld met teams, competitie- en wedstrijdnummer klaarliggen op de dag van de wedstrijd.
Zorgdragen dat de uitslagen op tijd in Sportlink worden verwerkt.
Zorgdragen dat er een wedstrijdschema gemaakt wordt en dat dit op tijd op de site geplaatst wordt.
Zorgdragen voor een jureer- en scheidsrechterschema dat ruim voordat de eerste wedstrijden beginnen, bekend gemaakt wordt via de site.
En verder, samen met de scheidsrechterscontactpersoon, die valt onder de wedstrijdcommissie:
Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus waarin de jurytaken uitgelegd worden en waar de apparatuur uitgelegd wordt.
Het organiseren van een jaarlijkse F-scheidsrechter cursus. Deze cursus wordt bij voorkeur in Gorinchem gegeven.
Zorgdragen voor een praktijkbegeleider voor scheidsrechters die dat vragen.
Het faciliteren en aanspreken van wedstrijd spelende leden om naar de E-scheidsrechter cursus gaan.
Het faciliteren dat de leden waarvoor dat geldt een spelregelexamen moeten afleggen.

6.8 Activiteiten commissie(s)
De vereniging werkt niet met vaste commissies die continue zijn bezet. Wij kiezen ervoor om op basis van behoefte een commissie samen te stellen die specifiek met een klus wordt belast. Indien de klus is afgerond, wordt een tijdelijke commissie weer ontbonden. Op deze wijze worden vrijwilligers niet overmatig belast.

6.9 Vertrouwenspersoon
Als vereniging streven wij naar een veilige omgeving om te kunnen sporten. Mocht er, op welke wijze dan ook door de leden klachten of zorgen ontstaan en wil of kan het lid deze niet bespreken met de trainer of de coach, dan kan worden geëscaleerd naar het bestuur. Dit persoon zal als er een geschikte kandidaat is gevonden mogelijk in 2023 worden aangesteld.

6.10 Communicatie
De huidige tijd kenmerkt zich door een steeds hoger wordend tempo van communicatie en een sterke verandering van communicatiemiddelen. Deze trend zal zich de komende tijd doorzetten. Door deze trend zullen ook de communicatiemiddelen van GOBA aan verandering onderhevig zijn.
In de afgelopen jaren bleek het steeds lastiger te zijn om alle leden te bereiken en deze met de juiste informatie te voorzien.
Wij kiezen ervoor om actief via de diverse kanalen te communiceren zoals de website, mail, Whatsapp en Facebook.
Als vereniging proberen we onszelf goed te promoten waarbij gebruik wordt gemaakt van wedstrijdverslagen en foto’s die tijdens de wedstrijden worden genomen. Als een speler of ouder bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s dan dienen we dit als vereniging te weten zodat we er rekening mee kunnen houden. Graag een e-mail hierover sturen aan info@goba.nu.