Nieuwsbrief januari & februari 2023


Nieuwsbrief Goba januari/februari 2023

ALV 25 JANUARI 2023

Op woensdag 25 januari is in Dukes de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Daarbij is het bestuur in oude en in nieuwe samenstelling door de aanwezige leden door de vergadering heen geloodst.

Afscheid werd formeel genomen van Liesbeth de Goeij-Pieterse, penningmeester. En van secondante Hélène de Goeij, die Liesbeth jarenlang heeft ondersteund. Eerder gedurende de afgelopen bestuursperiode vertrokken Cor van der Wel en Edwin Nieuwenhuis, die door het toen zittende bestuur al zijn bedankt voor hun diensten. Egbert Egberts nam waar als interim voorzitter.

Het bestuur van Goba bestaat nu uit:

Egbert Egberts, voorzitter
Richard Bleuanus, penningmeester
Cheryl Meijers, wedstrijdsecretaris
Jeroen Bongers, algemeen lid

Voor de functie van secretaris is het bestuur met instemming van de alv op zoek naar een geschikte kandidaat m/v. 


De commissies van Goba bestaan uit:

Cie. Opa Jan Verkerk, Addie Koekkoek, Frank van Bennekom, Gert van Esterik, Guus Ouwerkerk en Kees van der Wal. Vacature coördinator/planner. 

Cie. Financiën en ledenadministratie Richard Bleuanus, Humfried Jonker, Robert Links en Damirka Surkalovic/Varga.

Cie. Wedstrijdzaken Cheryl Meijers, Jill Beck en Manouk Voorwerk.

Cie. TC Dominique de Vries met adviseurs Corné de Goeij, Rolant van der Haar, Guus Ouwerkerk en Johan van Sluis (jongste jeugd).

Cie. Activiteiten Jill Beck, Manouk Voorwerk en Cheryl Meijers. Nog diverse vacatures.

Cie. Sponsorzaken en pr (waaronder social media en website) Egbert Egberts. Diverse stagiairs vanaf april 2023 . Aanwas welkom.


Een aantal besluiten dat is genomen tijdens de ALV zijn:

De contributie incasso’s vinden in het nieuwe seizoen plaats in vier keer, waarin de maand december wordt ontzien. Indien leden moeite hebben met betalen van de contributies, om welke reden dan ook, dan kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de penningmeester. Publicatie van het schema vindt plaats voor aanvang van het nieuwe seizoen. 

Het bestuur is van voornemen om het Beleidsplan 2022-2027 dat te vinden is op de website van Goba  verdere invulling te geven. Het beleidsplan vervangt het in 2020 verlopen oude plan en is op diverse punten verder uitgediept en herschreven. De alv was content met het nieuwe beleidsplan.

Ook is van belang een aantal zaken binnen de club goed te regelen. Zo vereist de wet binnenkort dat alle bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers die jeugd begeleiden een VOG kunnen overleggen. Het bestuur wil dit graag zelf al in 2023 gerealiseerd hebben. Zodra de wetswijziging van kracht is moeten we ons er ook aan houden. De alv is akkoord.

Een vertrouwenspersoon binnen de club aanstellen is onderdeel van het plan om ook de veiligheid van onze leden goed te kunnen regelen. Ook dit wil het bestuur graag dit kalenderjaar maar liefst al voor aanvang van het nieuwe seizoen voor elkaar hebben. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. Profielschets staat verderop in de nieuwsbrief. 

Ook wil het bestuur graag meer evenementen voor de leden organiseren, zoals een jaarlijks terugkerend familietoernooi en andere activiteiten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Streven is op 10 juni 2022 een Familiedag in Oosterbliek te houden met de mogelijkheid in Dukes feestelijk met elkaar af te sluiten. 

Leden opleidingen bieden waarmee we als club ons kader kunnen versterken maar ook zijzelf zich kunnen ontwikkelen is een pre. Hiermee is het bestuur al aan de slag en in 2023/2024 moet dit al zijn vruchten kunnen afwerpen. E.e.a. in het belang van de continuïteit van de club.

Belangrijk is een vlekkeloos verlopende competitie voor alle deelnemende teams. Om dit mogelijk te maken wil het bestuur de teammanagers weer introduceren die trainers/coaches ondersteuning bieden in de communicatie en het naleven van afspraken voor de betreffende teams. Dit zijn bij voorkeur ouders. Het bestuur vraagt hun medewerking hierbij. Ook zullen steeds scheidsrechters moeten worden opgeleid en worden jeugdleden vanaf <14 jaar begeleid in het vervullen van taken aan de jurytafel. Dit start tijdens trainingen z.s.m. in overleg met de coaches en trainers. E.e.a. in het belang van de continuïteit van de club.

Het bestuur wil ook graag meer verbinding met partnerclub Heroes Den Bosch. Teamuitjes naar wedstrijden zullen worden georganiseerd en deelname aan clinics worden gestimuleerd. Ook zal Goba gebruik maken bij de aanschaf van materialen van de kortingsregelingen die via Heroes mogelijk zijn.

Social media en sponsoring mogelijkheden worden verder ontwikkeld. Het bestuur vindt dit belangrijk. En verbetering en uitbreiding is ook noodzakelijk. De nieuwsbrief verschijnt voortaan via de website en wordt doorgebriefd via Facebook. Koppeling met Instagram volgt. Leden worden bovendien steeds op de hoogte gehouden van deze nieuwsbrief via hun coaches.

Inbreng van clubleden en ouders vindt het bestuur ook van groot belang. Niet alleen de ALV is hier een podium voor. In het nieuwe seizoen zal het bestuur twee thema avonden houden i.s.m. de NBB en Heroes waar leden en ouders aan kunnen deelnemen en waar zij met het bestuur van gedachten kunnen wisselen.

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro aan oud papier en karton binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden via de voorzitter.

Dat er in het nabije verleden fouten zijn gemaakt door het bestuur, of naar het idee van sommige leden/ouders dingen anders hadden gemoeten is door de ad interim en inmiddels verkozen nieuwe voorzitter Egbert Egberts gepareerd door te benadrukken dat niet het bestuur verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de club, maar dat deze verantwoordelijkheid berust bij alle leden, ouders en vrijwilligers. Het bestuur bestuurt en voert opdrachten uit die de alv aan het bestuur meegeeft. Het bestuur volgt het beleid van het beleidsplan, dat door de alv periodiek wordt bepaald, houdt zich aan het door de alv bepaalde budget, legt daar verantwoording over aan de alv en zorgt voor de dagelijkse organisatie, sámen met de vrijwilligers, ouders en leden. De voorzitter: ,,Daarom is het ontzettend belangrijk je te laten zien en je stem te laten horen, minstens tijdens de alv. Roepen vanaf de zijlijn dat alles beter kan en via via verwijten maken dat alles beter kan draagt niet bij tot een sfeer, waar Goba sinds de oprichting voor staat. En heb je ideeën? Meld je bij het bestuur. Kom met een plan, een uitgewerkt voorstel. Dan kijken we daar samen naar en doen we er wellicht wat mee. Of we parkeren dit voor de toekomst. Maar verlang niet van een vijftal bestuurders dat zij alles 'in hun eentje’ gaan doen. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers, met een beperkte hoeveelheid vrije tijd.”     

De notulen van de alv worden in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd m.u.v. de financiële stukken. Dit i.v.m. privacy gevoeligheid.


ERELID EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Tijdens de alv zijn enkele Goba-leden door het nieuwe bestuur in het zonnetje gezet en benoemd tot lid in de galerij van Goba-toppers.

Johan van Sluis, erelid

Liesbeth de Goeij-Pieterse, lid van verdienste
Hélène de Goeij, lid van verdienste
Corné de Goeij, lid van verdienste
Björn Bahlmann, lid van verdienste
Guus Ouwerkerk, lid van verdienste (niet op de foto)

Corné de Goeij is daarmee het eerste lid van Goba dat nu in bezit is van de titels erelid en lid van verdienste.


Iedereen gefeliciteerd!WIJZIGING TRAININGSTIJDEN EN LOCATIES

Met ingang van donderdag 2 februari wijzigen enkele trainingstijden en -locaties. 
Helaas moesten alsnog nog wat trainingstijden op de donderdag worden aangepast, om alle teams die competitie spelen evenveel trainingen te kunnen bieden. Dat betekent dat de U16-2 op de donderdag van 19.00-20.30 uur en de M22-1 om 20.30-22.00 uur voortaan vanaf 2 februari in Oosterbliek traint. In Dalemplein trainen dan om 19.00-20.20 uur de U16-1 en om 20.30 uur MSE1. Graag onderling goed communiceren!

Nieuwe trainingstijden m.i.v. donderdag 2 februari
 
Maandag:     Oosterbliek
19.00-20.30  U16-2 + U16-1 + U20
20.30-22.00  M22-1 + MSE1 + V22/Vrouwen recreanten
 
Maandag:     Traverse (Jenaplanschool)
19.00-20.30  J14-1
 
Maandag:      Heerenlaantje 18 (vanaf 9-1-2023 t/m 22 mei 2023)
18.00-19.30   X12 teams (wisselschema i.v.m. beschikbare ruimte, bekend bij coaches)
 
Donderdag:  Oosterbliek
18.00-19.00  U10 + X12 teams (3 velden)
19.00-20.30  U14-1 + U16-2 (2 velden)
20.30-22.00  M22-1 (v.a. 2 februari 2023) + Heren recreanten (2 velden)
 
Donderdag:   Dalemplein Gorinchem Oost
19.15              U16-1 (v.a. 2 februari 2023)
20.30              MSE1
 
 
Profielschets vertrouwenspersoon

De alv vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen.

Alle leden hebben recht op een veilige sportomgeving. Waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, maar ook minder leuke dingen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie komen helaas -gemerkt of ongemerkt- bij heel veel verenigingen voor. Terwijl deze ongewenste omgangsvormen een enorm effect hebben. Op de persoon zelf, op de sfeer én op de club. Een vertrouwenspersoon helpt je om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

Wat doet een vertrouwenspersoon? Hij of zij:

1. Staat paraat
Hij of zij is beschikbaar voor jou. Meestal worstelt deze persoon al een tijd met het probleem, voordat hij of zij aan de bel trekt. Dus wil iemand er eindelijk over praten, dan moet dat laagdrempelig kunnen. Uit de praktijk weten we namelijk dat medewerkers niet snel naar een bestuur stappen uit angst voor het vervolg. Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg.

2.  Luistert
Als iemand dan eindelijk komt praten, is het zaak dat de vertrouwenspersoon luistert. Zonder oordeel. Vaak haalt dat al veel druk van de ketel. Bovendien is het fijn voor iemand om zich te kunnen spiegelen aan de verhalen en ervaring van een professional. Die heeft dit soort voorvallen vaker begeleid en helpt om het in het juiste perspectief plaatsen.

3. Coacht naar een oplossing
Als iemand eenmaal stoom heeft afgeblazen, dan zal de vertrouwenspersoon proberen om de situatie -samen met de melder- te analyseren. Hij of zij legt zijn vinger op de zere plek. Soms is alleen praten al voldoende. Is er een vervolgstap nodig? Dan gaat hij of zij coachend te werk. Belangrijk is dat iemand altijd beslist wat er gebeurt. Die eigen regie is heel belangrijk.

4. Laat weten dat hij of zij er is
Het ligt voor de hand, maar onze leden moeten weten dat er een vertrouwenspersoon ís. En dat ze bij hem of haar laagdrempelig terecht kunnen. Daarom zorgt de vertrouwenspersoon voor voldoende voorlichtingsmateriaal. En kunnen er daarnaast bijvoorbeeld ook spreektijden afgesproken worden.

5. Geeft het bestuur en de alv (on)gevraagd advies
Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Maar eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor de algemene ledenvergadering. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kunnen alle leden en het bestuur beter inspelen op wat er speelt in de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om het beleid aan te scherpen. Als dat er al is, want vooral in kleinere sportclubs ontbreekt dat.


Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter. Het bestuur maakt graag met jou kennis. Alvast bedankt!


VACATURE SECRETARIS

Het bestuur is op zoek naar een secretaris m/v. 

In het algemeen ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging.

Ook is de secretaris samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke. Veelvoorkomende taken van een secretaris zijn administratieve bezigheden zoals o.a. zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering, beheren van een deugdelijke algemene administratie, de ledenadministratie en de boeken van de vereniging.

Profiel

Je bent secuur, komt afspraken na, bent goed bereikbaar, beheerst de Nederlandse taal voldoende om foutloos te kunnen schrijven en bent sterk in het hebben en kunnen onderhouden van contacten. Beschikt over een vlotte pen en maximaal tien uur vrije tijd per maand. 

Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter. Het bestuur maakt graag met jou kennis. Alvast bedankt!


MATERIALEN

Er zijn signalen dat er materialen verdwijnen, met name ballen. Dat is onacceptabel want het kost de club klauwen vol met geld. Ook zijn er inmiddels ballen teruggehaald bij enkele leden, die naar gebleken is ‘zich hadden ontfermd’ over deze clubeigendommen. Het bestuur treedt vanaf nu hard op tegen diefstal van spullen van Goba. We doen aangifte ervan en je wordt als lid geschorst. Of je wordt geroyeerd bepaalt de alv. 
Teams mogen niet meer dan drie ballen meenemen naar uitwedstrijden en moeten deze ook altijd weer mee terug nemen. Let daar op! Bij thuiswedstrijden verzamel je na inspelen alle ballen weer bij de coach in een net.

Tenues moeten als je stopt met spelen áltijd worden ingeleverd. Deze voor jezelf houden mag niet. Je neemt dan iets in bezit wat niet van jou is. Op dit moment probeert het bestuur te achterhalen wie dit zijn. Omdat dit ook het vorige seizoen betreft kost dat veel moeite en tijd. Lees je dit en héb je nog een tenue thuis, terwijl je niet meer actief bij Goba basketbalt, lever het dan in. Het kan elke trainingsavond of bij iemand van het bestuur. Hoe we het straks gaan doen met de vervanging van de tenues is nu in onderzoek, ook m.b.t. de sponsoring of aanschaf ervan.

Tot zover. Het bestuur.