GOBA Nieuwsbrief Juni en Juli 2023


Nieuwsbrief Juni/Juli 2023


Verslag Algemene ledenvergadering 13 juni 2023

Aanwezig: Cheryl Meijers (secretaris/wedstrijdsecretaris), Egbert Egberts (voorzitter), Richard Bleuanus (penningmeester), Rolant van der Haar, Humfried Jonker, Dominique de Vries (TC), Mike de Goeij, Guus Ouwerkerk, Johan van Sluis
Afwezig met kennisgeving: Jeroen Bongers (bestuurslid), Jill Beck, Manouk Voorwerk, Vivian Twickler, Bjorn Bahlmann, Corné de Goeij

1.            Opening door voorzitter en mededelingen bestuur
a.            Voorzitter bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid. Guus Ouwerkerk blijft betrokken bij de club en wil mensen enthousiasmeren via social media en persoonlijke benadering. Tommy Gulicher heeft de borden aangepast met de namen in de hal van de Oosterbliek. Waarvoor dank namens het bestuur en leden. Beheerder Dick (SGS) heeft het idee opgevat om de entree, de gang en de ruimte naar boven toe de kleuren wit en blauw te geven. Egbert heeft aangegeven dat hij binnen de vereniging zou navragen om handjes te krijgen. Hierdoor kunnen we de Oosterbliek meer onze thuishal laten zijn. Normaliter doet Egbert een aankondiging van mensen die afwezig zijn. Dat is nu ook het geval. Hij vindt de opkomst erg laag. Dat voor een inmiddels sterk groeiende vereniging waar links en rechts vanuit ouders en jeugdleden af en toe (losse) opmerkingen te horen zijn over wat er verder nog verbeterd kan worden. Daar is de alv de plek bij uitstek voor om daar met elkaar over te spreken en desnoods ook besluiten over te nemen. Van hen hebben wij geen afmelding gehad. Een gemiste kans, vindt hij. Het bestuur ziet graag meer betrokkenheid van (oudere jeugd)leden en ouders. Zie verder hieronder.

2.            Notulen vorige vergadering
a.            De notulen van de vorige vergadering staan op de website bij agenda. We communiceren alles via de website (opdracht vanuit alv!), en via andere wegen ter aanvulling. Sommige ouders geven aan dat ze de nieuwsbrief vaak niet krijgen (wordt verzonden via adressen in Sportlink, die je als ouder zelf erin kunt zetten, dus dat probleem is zo op te lossen) en er zijn enkele trainers/coaches die niet alles vanuit de trainersapp altijd doorzetten. Daar komen we nog bij hen op terug.

De doorlopen actielijst:
i.             Activiteit afsluiting seizoen -> is door omstandigheden niet doorgegaan en dat wordt een activiteit in december. De datum is nog nader te bepalen.
ii.            Openstaande functies in het bestuur -> de functie van secretaris was nog niet ingevuld. Cheryl Meijers heeft deze functie opgevuld. Het bestuur had daartoe mandaat gekregen.
iii.           Egbert wenst i.v.m. zijn gezondheidssituatie een duo-partner als vice-voorzitter -> er is nog geen geschikte kandidaat gevonden.
iv.           Wedstrijdtablet jeugd opleiding -> het doel was om meer jongeren achter de tafel te krijgen, omdat het steeds dezelfde mensen waren die taken vervulden. We moeten gaan proberen, op korte termijn, om hen meer taken te laten vervullen. Dit betekent dat MSE1, MSE2 en VSE1 meer taken vervullen dan de jongere teams. De coaches moeten druk zetten op het team wat betreft het uitvoeren van taken. We blijven dit doen via website, social media, apps en teammanagers. Eventueel takenschema op het prikbord in Oosterbliek. Ook ouders kunnen overigens zich beschikbaar stellen voor een tafeltaak. Zij worden dan ook opgeleid en begeleid.
v.            Meer evenementen organiseren -> In november 2023 vindt het schoolbasketbal voor b.o. en v.o. plaats op twee verschillende dagen in Oosterbliek en er wordt door Gorinchem Beweegt in 2024 in april een stratentoernooi waar pleintjesbasketbal ook tot de mogelijkheden behoort. Tzt komt hier meer informatie over.
vi.           Opleidingen voor trainers -> Mike de Goeij gaat een trainersopleiding doen, Jasper Huizinga is geïnteresseerd. Er is hier budget voor. Dominique de Vries staat er ook open voor maar nu ontbreekt de tijd nog daarvoor. Alv is akkoord.
vii.          Scheidsrechters tafelen en opleiden -> moet structureel iets gaan gebeuren wegens wisseling van mensen. Johan van Sluis is hiervoor niet meer beschikbaar en er komt een avond voor coaches en trainers voor een planning. Dit zal zijn voor aanvang van de competitie.
viii.         VOG-verklaring wordt vanaf 1 augustus 2024 wettelijk verplicht. Met de gemeente Gorinchem is besproken dat we begeleiding krijgen om dit in te voeren. Incidenten moeten ook gemeld worden. Voor een vereniging is het aanvragen van een VOG gratis.
ix.           Nieuwe inschrijfformulier staat sinds 28 januari 2023 online en is digitaal geworden. Ouders krijgen een bevestiging via e-mail wanneer hun kind is ingeschreven. Uitschrijvingen worden ook via e-mail bevestigd.
x.            Opmerking over veel lege statiegeldflesjes in afvalbakken in de speelhal. Formeel mogen wij op de tribunes niks consumeren en in de zaal ook niet. Dus inzamelen om geld te verdienen met de inzameling ervan voor de club op de tribune is geen optie.
xi.           De verrijdbare baskets worden omgeruild door zaalverhuurder SGS voor nieuwe mobiele torenbaskets. Zijn goedgekeurd aan alle eisen van tegenwoordig.
xii.          Wij willen niet meer trainen in Dalemplein, omdat we daar geen wedstrijden kunnen spelen en slechts 1 veld per blokuur beschikbaar is. 14 juni 2023 is er een overleg met SGS wat betreft trainingstijden en om een voorlopige planning te maken. Hier komt nog uitsluitsel over.
3.            Vrijwilligersbeleid en vacatures
a.            Er zijn enkele vacatures beschikbaar. Dit zijn de volgende dingen: OPA-commissie, vertrouwenspersoon, notulist, wedstrijdsecretaris.
i.             Er is 1 vader die zich heeft aangemeld voor de OPA-commissie
1.            Er moet nog een planner bijkomen, omdat de mensen die er nu zijn niet kunnen plannen
ii.            Er is een moeder die geïnteresseerd is om vertrouwenspersoon te zijn, maar wil dit niet alleen doen. We zijn nog op zoek naar een man die zichzelf hiervoor beschikbaar wilt stellen. Er is hier ook een opleiding voor beschikbaar. Het mag ook iemand van buiten de club zijn.
iii.           Er is iemand die gereageerd heeft op de functie van notulist (beschikbaar vanaf september 2023)
iv.           Wedstrijdsecretaris komt vanaf eind dit seizoen beschikbaar, omdat de huidige wedstrijdsecretaris gaat verhuizen.
v.            VOG moet geregeld worden. Er is iemand bereid van Gorinchem Beweegt om ons te helpen. VOG voor clubs is gratis.
vi.           Er moeten trainers/coaches gevonden worden voor de M12, M14-1 en M14-2
1.            Rolant wil het blijven doen, maar kan er gedeeltelijk niet bij zijn vanwege een operatie. Er zijn bij de M14-1 genoeg ouders met een sportachtergrond en Rolant denkt dat hij er wel uit gaat komen.
2.            Jelle Pelikaan is  benaderd om eventueel een team te trainen

4.            Verantwoording penningmeester
a.            Afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd in tenues. Alle tenues zijn eigenlijk versleten en toe aan vervanging. Er is op dit moment een tekort aan tenues en er moeten voor maximaal 9 wedstrijden spelende teams tenues aangeschaft worden. Als vereniging zijn wij financieel gezond en momenteel hebben wij op onze rekening €63.000 euro staan, met alle kosten eraf komen we op een plusgetal van €60.000 euro. We kunnen niet starten met het nieuwe seizoen als er niet snel een oplossing komt. Tenues moeten bij een team horen en niet bij 1 persoon. Er moeten 11 teams aangekleed worden met tenues. We hebben drie mogelijkheden:
1..           We doen niks en alle oude kleding blijft gebruikt worden en blijven we een tekort houden.
               Niks doen betekent dat er leden zullen zijn die niet meer kunnen basketballen, omdat er te weinig kleding is om alle teams aan te kleden.
2.            Goba neemt de kosten voor haar rekening van maximaal €11.880 euro (€1080 euro per team). Dit zijn 12 tenues, met een reverseble shirt voor het geval dat de tegenstanders dezelfde kleur hebben. Deze bedragen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele kortingen, die we zullen beschouwen als meevallers.
3.            Als we deze optie kiezen dan moet dit statutair besloten worden. Daarvoor is 2/3de deel van de stemgerechtigde leden bij een vervolg alv nodig. Wordt dat aantal niet gehaald dan is een  buitengewone alv nodig. Dat gaat tijd kosten - minstens 3 maanden - en die tijd hebben we niet om e.e.a. te bestellen. Leden betalen in dit voorstel overigens een extra bijdrage van €30 euro per jaar, maximaal 3 jaar. Na 3 jaar is het tenue vervolgens van de speler zelf.

Besluit: De vergadering kiest unaniem voor optie 2. Het bestuur gaat eveneens akkoord met optie De komende seizoenen moeten we een plan creëren om de tenues kostendekkend te maken. De tenues van Van Ekeren moet nog een jaar gebruikt worden. Dit is een seniorentenue. Het jeugdtenue blijkt incompleet. De tenues van de M14 zouden in theorie nog een jaar gebruikt kunnen worden. De sponsor bestaat hedendaags niet meer. Voor 2 teams moet in de begroting van volgend jaar een bedrag voor de tenues gereserveerd worden.

b.            Begroting 2023 – 2024
i.             De enige begroting die over blijft is begrotingvoorstel 2. Hierin is de investering meegenomen voor de tenues, materialen en opleidingen. Deze begroting is zonder sponsoren en gebaseerd op het geld wat we binnenhalen en subsidies van de gemeente. Alv is akkoord.

5.            Sponsoring
a.            Er zijn gesprekken geweest met oude sponsoren. We lopen aan tegen het feit dat bedrijven niet meer geïnteresseerd zijn in sportsponsoring door corona. We moeten het nu hebben van goodwill. Er gaan verhalen rond dat een vader wil sponsoren, maar dit zijn geen concrete plannen. 
b.            We moeten een idee verzinnen wat betreft sponsoring. Deelsponsoring valt over te praten. Denk out of the box hierin. Het is belangrijk dat de sponsor het idee heeft dat hij erbij hoort door communicatie en exposure.

6.            Gorinchem Sportmaand
a.            15 september tot 15 oktober
i.             Wij doen hier aan mee om onszelf te profileren, niet per se om leden te werven.
ii.            Johan van Sluis heeft al clinics gepland staan bij basisscholen samen met stagiairs Robin en Ryan. Dit slaat aan bij kinderen en is enorm succesvol.

7.            Trainingstijden en locaties 2023 – 2024
a.            Er is een voorstel gedaan van maandag 17:30 – 22:30 en donderdag 17:30- 22:30. Honoreren gaat een uitdaging worden. De sportzalen kunnen bovendien pas vanaf de laatste week vanaf augustus bepaald worden. Het totale trainingsprogramma kan helaas pas twee weken voor competitiestart gepubliceerd worden.
Let wel, het is een voorstel: SGS bepaalt uiteindelijk wat haalbaar is en wat niet. De mogelijkheid dat we gebruik moeten blijven maken van sportzaaltjes via de gemeente blijft.

8.            Seizoenopening 2023 – 2024 en clubevenementen
a.            De seizoenopening thuis is op zondag 24 september. De eerste uitwedstrijden zijn de week ervoor.
b.            Er komt een clubagenda in de nieuwsbrief
c.            Evenementen organiseren in december 2023 (oliebollentoernooi, stamppottoernooi)

9.            Wat verder ter tafel komt
a.            Johan van Sluis geeft aan dat hij hoopt dat alles goed vastgelegd gaat worden zodat het goed gaat lopen, dat iedereen dat weet en dat ook iedereen zich hier aan houdt.
b.            Guus Ouwerkerk wil waardering uitspreken voor de mensen die nu in het bestuur zitten na het wegvallen van Cor. Er zit nu weer een drive in de vereniging die de afgelopen jaren gemist is.
i.             Richard Bleuanus heeft een aanvulling. Hij is in de tijd van Cor binnengekomen en meent dat we weer een echte vereniging aan het worden zijn. Dit is een positief iets wat we in de toekomst kunnen gaan uitbouwen. Het doel is dat we Goba groter en sterker willen maken.
c.            Humfried Jonker neemt de ledenadministratie over van Damirka Surkalovic-Varga.
d.            Rolant van der Haar wil weten wanneer de schorsing van vrijwilliger Ad Matla is afgelopen. Het bestuur heeft vanuit Ad Matla via e-mail bericht gekregen dat Ad geen vrijwilliger meer wil zijn. Dit respecteren wij. Er zijn meerdere e-mailwisselingen geweest waar niet meer op in wordt gegaan omdat deze kwestie is afgesloten. Ad Matla is na zijn aankondiging binnen Goba niet meer als vrijwilliger geregistreerd. Egbert benadrukt dat Ad in het verleden heel veel voor Goba heeft gedaan en veel positieve bijdragen heeft geleverd. Als Rolant hem op de achtergrond bij de organisatie van M14-1 wil betrekken, dan is hij daar wat het bestuur betreft vrij in.          
e. Egbert geeft aan dat wij als vereniging Goba zo lang moeten proberen om in de Oosterbliek te blijven. Dit onder andere vanwege de samenwerking met Han Beerens van Dukes. De Oosterbliek voelt als thuis en dat moeten we als vereniging proberen uit te stralen en te behouden. Wat ons tegenstaat is dat de gemeente op het gebied van sport vooral met andere dingen druk is is dan met de belangen van de verenigingen. Gorinchem Beweegt doet dit juist wel, maar heeft ook vanuit de gemeente een taak om vooral meer inwoners in beweging te krijgen, Groei je daardoor als club dan krijg je met de SGS (Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties) te maken, die met jaarplanningen werkt en niet meebeweegt bij tussentijdse groei van clubs. Integendeel zelfs, het liefst beknibbelt men nog op de uren. Ook de gemeente Gorinchem, die de spotzalen verhuurt, stemt niets af met SGS. Je moet als club via een digitaal systeem zelf proberen je uren bij elkaar te harken. Vol = vol. En dat binnen de gemeente die zogenaamd Sportgemeente van het Jaar is geweest.
f. Guus Ouwerkerk wil meer reuring binnen en rond Goba bewerkstelligen. Meer vibes. Hij heeft hier een idee bij, maar dit moet wel positief zijn om verandering te creëren. Dit kunnen we behalen door volle tribunes te zien, talentendoorstroming op te zetten, heren 1 op center court te laten spelen, acties op te zetten om nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Meer bewustwording bij de huidige leden en ouders te creëren. Humfried Jonker zegde toe Guus daarbij te willen helpen.
10.          Sluiting door voorzitter Egbert die in een rondje alle aanwezigen persoonlijk bedankte voor hun inzet en bijdragen. De hoop uitsprekend dat bij de volgende alv er te weinig stoelen zullen zijn om iedereen te kunnen herbergen.


Poule-indelingen en competitie 2023-2024

De poule-indelingen 2023-2024 zijn bekend. Deze zijn te vinden via de website van Goba middels de link:

Poule indelingen competitie 2023-2024 | Goba basketballvereniging

Het wedstrijdschema voor de MSE1 en MSE2 en VSE1 geldt voor een heel seizoen, die voor de overige teams voor het eerste half jaar. Het wedstrijdprogramma wordt pas bekend rond 3 september 2023, dus eerder vragen daarover stellen heeft geen zin.


Trainingstijden 2023-2024

We verwachten de nieuwe trainingstijden bekend te kunnen maken rond 25 augustus 2023. We gaan trainen vanaf de eerste week van september. Eerder zijn de sporthal en spotzalen niet beschikbaar. Vragen nu daarover stellen heeft ook in dit geval dus geen nut.


Tenues

Alle tenues moeten via de trainer/coach worden ingeleverd, m.u.v. de X14-1.. Deze levert ze in in overleg met Cheryl Meijers. In elk geval mag niemand meer in het bezit zijn van een Goba tenue. Er zijn er al diverse verdwenen of achtergehouden, terwijl deze eigendom zijn van de club. Het bewust achterhouden van tenues beschouwen wij als diefstal. Als dit wordt ontdekt dan nemen wij gepaste maatregelen. Dat geldt overigens ook voor het ongeoorloofd in bezit hebben van materialen die clubeigendom zijn.
M.i.v. het nieuwe seizoen worden nieuwe tenues uitgereikt waarvoor moet worden getekend. Er komt een borg regeling. Als je je tenue niet inlevert aan het eind van het seizoen dan wordt het tenue bij je in rekening gebracht. Elk team ontvangt een set van 12. Te zijner tijd volgt meer uitleg. Zie de alv notulen voor meer informatie over de besluitvorming van één en ander.

Sponsoring

Als kleine, maar groeiende sportvereniging hebben wij de steun van de sponsoren hard nodig. Zonder sponsoren zou er geen sportvereniging zijn.

De sponsorcommissie heeft als doel ondernemingen en particulieren te vinden, die onze club willen steunen.
Ook is de commissie het klankbord voor bestaande sponsoren. Het is de bedoeling dat u als toekomstige of als bestaande sponsor alle belangrijke informatie omtrent de sponsoring van Goba in de briefing op onze website kunt vinden. Wij hopen dat u als (toekomstige) sponsor door het lezen ervan geïnteresseerd blijft of raakt in onze club. Heeft u vragen, dan kunt u zich altijd tot ons wenden.

Alle teams van Goba kunnen spelen in gesponsorde shirts. Deze hebben een gebruikersduur van drie jaar. Naast sponsors voor de kleding wordt de vereniging gesteund door bedrijven en particulieren door middel van sponsoring van een reclamebord, een roll-on banner, een activiteit (bijvoorbeeld toernooi, clinic of jubileumevent) of deelname aan onze “Club van 50”.

De verschillende sponsormogelijkheden worden hieronder beschreven.

https://www.goba.nu/2872/0/sponsor-worden-dat-kan-op-verschillende-manieren-

Contact: info@goba.nu.


Vacatures

OPA-commissie

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@goba.nu.

Vertrouwenspersoon

De ALV vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen.

Alle leden hebben recht op een veilige sportomgeving. Waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, maar ook minder leuke dingen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie komen helaas -gemerkt of ongemerkt- bij heel veel verenigingen voor. Terwijl deze ongewenste omgangsvormen een enorm effect hebben. Op de persoon zelf, op de sfeer én op de club. Een vertrouwenspersoon helpt je om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

Wat doet een vertrouwenspersoon? Hij of zij:

1. Staat paraat
Hij of zij is beschikbaar voor jou. Meestal worstelt deze persoon al een tijd met het probleem, voordat hij of zij aan de bel trekt. Dus wil iemand er eindelijk over praten, dan moet dat laagdrempelig kunnen. Uit de praktijk weten we namelijk dat medewerkers niet snel naar een bestuur stappen uit angst voor het vervolg. Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg.

2.  Luistert
Als iemand dan eindelijk komt praten, is het zaak dat de vertrouwenspersoon luistert. Zonder oordeel. Vaak haalt dat al veel druk van de ketel. Bovendien is het fijn voor iemand om zich te kunnen spiegelen aan de verhalen en ervaring van een professional. Die heeft dit soort voorvallen vaker begeleid en helpt om het in het juiste perspectief plaatsen.

3. Coacht naar een oplossing
Als iemand eenmaal stoom heeft afgeblazen, dan zal de vertrouwenspersoon proberen om de situatie -samen met de melder- te analyseren. Hij of zij legt zijn vinger op de zere plek. Soms is alleen praten al voldoende. Is er een vervolgstap nodig? Dan gaat hij of zij coachend te werk. Belangrijk is dat iemand altijd beslist wat er gebeurt. Die eigen regie is heel belangrijk.

4. Laat weten dat hij of zij er is
Het ligt voor de hand, maar onze leden moeten weten dat er een vertrouwenspersoon ís. En dat ze bij hem of haar laagdrempelig terecht kunnen. Daarom zorgt de vertrouwenspersoon voor voldoende voorlichtingsmateriaal. En kunnen er daarnaast bijvoorbeeld ook spreektijden afgesproken worden.

5. Geeft het bestuur en de alv (on)gevraagd advies
Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Maar eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor de algemene ledenvergadering. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kunnen alle leden en het bestuur beter inspelen op wat er speelt in de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om het beleid aan te scherpen. Als dat er al is, want vooral in kleinere sportclubs ontbreekt dat.


Ben jij de geschikte persoon? Kandidaten kunnen zich aanmelden via ie-mail: info@goba.nuWedstrijdsecretaris

Aan het eind van het seizoen 2023-2024 komt de functie wedstrijdsecretaris ter beschikking. Omdat Cheryl Meijers t.z.t. verhuist is zij nu nog in de gelegenheid om iemand mee te laten lopen en in te werken. De wedstrijdsecretaris is de spil in de club als het gaat om het plannen van wedstrijden, het onderhouden van contacten met de NBB en andere verenigingen daarover en het zorgen voor de inhuur van de zaaluren in Oosterbliek. I.s.m. de technische commissie worden de trainingsuren en daarvoor benodigde zaaluren ingehuurd bij de gemeente Gorinchem (sportzalen) en Stichting Sportaccommodaties Gorinchem (Oosterbliek). Info via wedstrijden@goba.nu.

Trainers/Coaches

In het nieuwe seizoen hebben de volgende teams een vaste trainer c.q. coach nodig.

X12-1 trainer en coach
X14-2 trainer en coach
MSE2 (eventueel playing, maar als er een gegadigde is die niet bij het team betrokken is graag melden).

Info bij de tc: Dominique de Vries, e-mail domivries@gmail.com.

Teammanagers

Teammanagers worden nog gevraagd voor de volgende teams.

X12-1
X14-2

Info bij de tc: Dominique de Vries, e-mail domivries@gmail.com.

Het bestuur roept met name ouders op om hierin een rol te spelen. Er is nog geen zicht op of en wanneer MBO studenten een rol als stagiair kunnen vervullen m.i.v. het nieuwe seizoen. Dat is helaas i.v.m. de schoolprogramma's waar wij geen invloed op hebben pas bekend na 1 september 2023.Goba houdt een zomerstop van 30 juni tot en met 3 september. Het bestuur is bereikbaar via info@goba.nu. Er zijn dan geen activiteiten.(Foto: Good old Jack van Namen, misschien wel de beste guard die Goba ooit heeft gehad).